Weppers moandei 24-1

Weppers snein 23-1
23 januari 2011
Weppers tiisdei 25-1
24 januari 2011

A-seleksje traint jun wer yn Snits
Lykas de B-seleksje traint ek de A-seleksje jun
wer yn Snits op de fjilden fan vv Sneek Wit Zwart.
Se geane fuort om 20.15 oere en se moatte sels
foar genoch auto’s soargje!
Dirk-Yde

Oefenje
SDS 2 sil moarntejûn om 20.00 út oefenje tsjin Aengwirdum 2.

De volgende spelers worden morgen verwacht bij de wedstrijd: 

1 sjoerd van beem

2 sytse

3 bauke

4 jeltepieter

5 elger

6 gerrit

7 jort

8 grytzen

9 sjoerd rispens

10 henk postma

11 robert

12 geert

13 bote

14 andries

vertrek 18.30

aanvang 20.00

zorg ook voor vervoer

johan

06-46090270


Sealtraine (1)
De SDS-froulju traine woansdei yn de seal fan 20.30 oan ’t 21.30. Allegear efkes in eurootsje meinimme.

Sealtraine (2)
SDS 4,5 en 6 traine woansdei yn de seal fan 21.30 oan ’t 22.30. Allegear efkes in eurootsje meinimme.

Marcel Frankena hat in nije klup
Âld-SDS-trainer Marcel Frankena hat foar it nije seizoen alwer in nije klup fûn. Dit stiet der op Voetbalnoord:
Het bestuur van de voetbalvereniging Zwaagwesteinde heeft bekend gemaakt dat de 41jarige Marcel Frankena uit Leeuwarden in het seizoen 2011-2012 de training en coaching van het eerste zondagsteam zal verzorgen. Dit team komt het huidige seizoen uit in de derde klasse. Frankena heeft als speler en als trainer zijn sporen verdiend bij onder andere sc Cambuur, LAC Frisia en sc Franeker. Zowel bestuur, Technische Commissie als de trainer hebben een goed gevoel bij de voorgenomen samenwerking in het nieuwe seizoen. Frankena is de opvolger van Erik Katje, die het volgend seizoen trainer bij de voetbalvereniging Read Swart in De Knipe zal zijn.
Der binne fêst net mear trainers dy ’t sizze kinne dat sy sawol yn ‘e Easterein as yn de Westerein trainer west hawwe.

Harsens derby (384)
Ronaldo lit oan Robinho efkes sjen hoe snel as hy noch altiten……………bam: