Weppers tiisdei 25-1

Weppers moandei 24-1
24 januari 2011
Weppers woansdei 26-1
25 januari 2011

SDS 2 oefent
SDS 2 sil jûn om 20.00 út oefenje tsjin Aengwirdum 2.
Dizze spilers gean mei: 
1 sjoerd van beem
2 sytse
3 bauke
4 jeltepieter
5 elger
6 gerrit
7 jort
8 grytzen
9 sjoerd rispens
10 henk postma
11 robert
12 geert
13 bote
14 andries
vertrek 18.30
aanvang 20.00
zorg ook voor vervoer
johan
06-46090270

Wol aardich
Jaap Toering knalde sneon yn de wedstryd SDS 1 – Zeerobben 1 flink by de peal op. Hy lit ús witte dat it behalve in lichte harsensskodding it goed mei him giet. Nei in pear dagen gruttendiels op de bank trochbrocht te hawwen hoopt hy moarn wer oan it wurk te kinnen.

Útkomsten jeugdenquete
Beste leden,
Langs deze weg presenteren wij de
resultaten van de enquête gehouden in oktober van vorig jaar. De jeugdcommissie heeft de focus gelegd op een aantal speerpunten. Welke? Dit kunt u lezen in de eerst komende Treffer.
Namens het Jeugdbestuur van SDS,
Rudy Dijkstra


Liftsjen
Dat nei 10 jier it liftsjen nasjonaal mar ek ynternasjonaal trochbrutsen is docht bliken út in kreas ferslach yn de krante fan Bergamo.  Hoewol kreas ferslach? Wij kinne der net in wurd fan lêze. Wa wol? Sjoch
hjir.
Mei help fan Johan Delfsma en Google kom dizze fertaling te foarskyn.

Reservesjurts
Willen de leiders van de teams die nog in het bezit zijn van senioren-, junioren- en pupillenreserveshirts ( rood met opdruk “Freonen fan SDS “ ) deze inleveren ( bij voorkeur deze week ) bij Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182.
Met vr. groet,
Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer SDS.


Harsens derby (385)
Ja, ek de coach fan Chelsea, Ancelotti, moat gewoan op it goeie plak sitten gean:Letter mear!