Weppers moandei 23-7-2018

Weppers tongersdei 19-7-2018
19 juli 2018
Weppers tongersdei 26-7-2018
26 juli 2018

Wedstriden


De KNVB hat oer 2017-2018 noch wat statistykjes makke per gemeente. Omdat SDS en Easterlittens yn 2017-2018 it seizoen begong binne yn Littenseradiel, binne der dat seizoen noch sifers fan dy gemeente.

Jongfeinten

Op it sportpark de Skoalleseize yn Easterein is woansdei wer de Jongfeintenpartij. Fanôf 10 oere binne jim dêr wolkom

Pechfûgel


SDS 1 spiler Jacob Klaas Haitsma wurdt yn it Frysk Deiblêd mei de titel Pechfûgel fan it jier opsadele

Alde doaze


Wij wisten dat SDS 1 in kear mei 10-0 wûn hie. Wij wisten net dat it Frysk Deiblêd der doe bij wie mei ” eigen eagen”. Mar leafst trije foto’s kamen der yn de krante en bij de middelste liket it wol of stiet it hast yn it doel. Artikel komt ít it boek fan Gauke Halbersma fan it seizoen 1972-1973