Weppers moandei 22-6

Efkes Balje
19 juni 2015
SC Heerenveen-klinik!
22 juni 2015

C2, D3 en F2 spullen ynleverje!
Willen de leiders van C2, D3 en F2 die nog in het bezit zijn van SDS-materialen zoals coachjassen, sleutels, shirts, ballen,waterzak, bidons etc. deze inleveren of contactopnemen voor 23 juni bij/met Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl
.

Klinik SC Heerenveen
Op freed 17 july komt SC Heerenveen fan 14.00-16.00 oere in klinik jaan oan de D-, E- en F-pupillen (ynklusyf Minileague) fan SDS.
Jûn fanôf in oer as 20.00 oere kinne de bern harren opjaan fia ús webside.

Kaartsjes SC Heerenveen – MVV
De kaartsjes foar SC Heerenveen wurde op dit momint drukt en sa gau as wy se hawwe giet de foarferkeap sa gau mooglik los.


Ut de âlde Treffers
Wij skriuwe 1983. SDS siet doe bij Zeerobben, Heerenveense Boys en VVT yn. Twa fan dizze klups sitte no yn de twadde klasse en VVT sit no yn de 5de klasse. Sjoch
hjir de ferslachjes.

Hend………………rikikikikiikiiikiiki!!!
Mocht Hendrik Engbrenghof of Hendrik de Jong kommend seizoen ris skore foar SDS, dan witte wy al wat it SDS-publyk sjongt (klik
hjir). “Hendrikkikiikikkikikk, Hendrikikik!

Harsens derby (1518)
Tige by tige!