Weppers moandei 20-10

Weppers snein 19-10
18 oktober 2008
Weppers tiisdei 21-10
20 oktober 2008

Oranje froulju
Hoi Voetbalfans,
Voor donderdag kan je je nog aanmelden voor het bezoeken van de wedstrijd Oranje Dames – tegen Spanje. Op dit moment loopt het nog geen storm. Dus iedereen die mee wil meld je even aan.
We vertrekken om 18:15 bij de brandweerkazerne in Wommels. Onkosten zijn 5,00 per persoon. Vergeet niet om iets van Oranje aan te trekken.
vriendelijke groetjes, Andre
0515-333134

Krease trui

Je kin sizze wat je wolle, mar Erwin de Boer rint der kreas bij op dit momint. In moaie SDS trui ….. en dat docht tinken oan âlde tiden.

Heiten en dochters
De froulju en famkes spilen snein op fjild A, wylst de feteranen op fjild B harren partij fuotballen.
Dat betsjutte dat heit Jacob, heit Jelle, heit Sipke en heit Aant op in wat lytser fjild spilen en dat dochter Jitske, dochter Neeltsje, dochters Wiepkje en Marije en dochter Anne-Marije op it grutte fjilden harren keunsten sjen lieten. Beide ploegen wûnen.

Heit en dochter skoare
Noch nea skoorde Anne-Marije Hofstra in doelpunt. Noch mar 2 moanne op fuotbal dus fielde it goed dat sij tsjin Blauw Wit skoarde.
Heit Aant hie foar it lêst skoard yn it seizoen 2006-2007. Sneon 17 oktober giet bij de Hofstra’s de boeken yn as in histoaryske dei: beiden skoarden.

Doelpunten froulju

Joutsen Okkema 3
Myriam de Boer 1
Sieta  Tessemaker 1
Anne-Marije  Hofstra 1
Marije Hiemstra 1
Jitske Plantinga 1
In doelpunt bij de froulju/famkes wie oars in insident. No net mear. Dêrom kinne wij no echt mei it doelpuntenklassemint begjinne.

Bliid
De SDS-froulju wienen sneon aardich bliid mei harren oerwinning. Hjir it bewiis:Doelpunten senioren

Ien frije sneon foar Harm Auke bringt syn posysje gelyk yn gefaar. Jappie Wijnia helle âlderwetsk út mei trije kopballen en ien foetdoelpunt. Sjoch
hjir foar de hiele list.

Fuort
Heren spelers van D2 zouden die ook even goed in de tassen willen kijken i.v.m  een vermist shirt!
Geef het even door aan
veenhof of jan bouke bouma.
Leiders D2

Fan herte!
Dames gefeliciteerd mei de oerwinning juster!! klasse.
Ek de famkes dy mei spylen, top!!!!!!
Tjipke en Dirk-Yde en Feike  bedankt foar it leiden fan dizze wedstryd!
Jan Bouke

DoelpuntenKlaas Pompstra hat wer in kreas oersicht makke fan de doelpunten oan’t no ta. Klik op de grafyk en jim sjogge it resultaat. De mantsjes fan E4 soargje foar de grutste produksje. Sij skoorden al 64 kear.

Bekerje
SDS 1 siet dit jier yn de bekerpoule bij BlauwWit en ONS. Blauw Wit gie troch en lotte tsjin 5de klasser Ouwe Syl. En dat waard
in triller.

NAC
Tom en Pieter hawwe net folle mei PSV. “PSV weg ermee” is harren credo. Mei de nije koprinner yn de eredivisie hat Pieter oars ek net safolle; “NAACslak”.

Útnaaie
Wy hoopje dat Piet “Baantjer” Kempe de boefen better opslút as syn hûn(sjoch
hjir).

Op ‘e bank
Michael Mols wie der juster net sa wiis mei dat hy op de bank sitte moast by Feyenoord. Hy liet dit fierders net blike. Wayne Rooney docht dat meastentiids wol: