Evenementen in november 2022

E1 sealkampioen
17 februari 2013
Voetbalschool Noord
18 februari 2013

Kalender
De yndieling foar de jeugd is bekend. Wa’t witte wol wannear wat spile wurdt soe
dit bestand brûke kinne om der in skema fan te meitsjen.

Frouljustrainen
Damestrainen van Eeltje en Bram begint vanaf vandaag weer. Aanvang 8 uur.
Woensdag as nog een keer spinnen en dan ook weer trainen op woensdag van het
orakel uit Spannum Bote!
Bram

B-traine
Fanof hjoed traine de B’s fan @ff_sds under lieding fan Gert Jan wer yn @Easterein_frl. Woansdei foar de leste keer yn Snits.
Boudewijn

Treffer
De Treffer leit no by ús drukker Van der Eems en wy hoopje kommend wykein by jim troch de bus.

Foto’s
Fan Frans Bode fan Zeerobben krigen wij noch in link mei foto’s fan Zeerobben 1 – SDS 1. Sjoch
hjir.

Jelle en Stoffel
Jelle Wiersma de damkampioen en Stoffel takemjier in klasse leger. Fan Fedde Wiersma krigen wij noch twa foto’s fan
de kampioen en de twastriid tusken beide hearen.

Harsens derby(959)
In soad drinke is oeral goed foar:

Letter mear!