Evenementen in december 2022

Weppers snein 17-1
16 januari 2010
Weppers tiisdei 19-1
19 januari 2010

Trainingsprogramma SDS 2
Mannen fan SDS 2 hjir it programma fan dizze wike:
Tiisdei 19.30 oere traine, (rinskuon meinimme)
Tongersdei 19.00 oere traine (redens meinimme)
Sneon competite Hurdegaryp 2, (fuotbalskuon meinimme)
Skaadwedstryd Nickerbockers 2 ( keatsskuon meinimme)
Gjit dit alles net troch dan Klaverjasse yn de kantine (kaarten meinimme)
Sneon 19.00 oere fuotballe yn de seal (sealskuon meinimme)
Klaas

Gjin fjildtrainen
Om it trainingsfjild te sparjen wurdt der dizze wike net op it fjild traint.
Durk


Sealtraine
SDS F4 sil fannemiddei om 17.00 wer yn de seal traine. Sjoch
hjir foar it hiele sealtrainskema.

SDS-sealtoernoai
Sneon 23 jannewaris is der wer in SDS-sealtoernoai foar de senioaren en A-junioaren. Dit begjint om 19.00. Eltsenien kin him opjaan by harren leider of fia info@vv-sds.nl.

Sneon klaverjasse
Sneon 23 jannewaris is er klaverjassen yn de kantine fan SDS. De oanfang sil weze om 14.00 oere. Neiere meidielings folgje. Dus hald de webside yn ‘e gaten en takom sneon frij. 
Aktiviteitenkommisje

Harsens derby (112)

Dizze assistent-skiedsrjochter moat in nije bril: