Weppers moandei 12-1

Weppers snein 11-1
11 januari 2009
Weppers tiisdei 13-1
12 januari 2009

Huldiging E4
Fannemoarn (10 jan.) is E4 huldige. Sy wiene kampieon wurden yn de 1ste helte fan de kompetysje. De huldiging is wat let, mar de leste wedstriid waard spittich genoch net spile troch al ’t reinwetter wat der yn novimber fallen is. E4 is in optein team mei  âlders dy’t ek tige optein binne. Sy waarden yn ’t sintsje setten en krigen bernechampagne en in grutte beker. Tige lokwinske mei dizze oerwinning.
Fokje Breimer

Fan herte lokwinske!

Noch ien dei rust
Gezien de enorme hoeveelheden drank die volgens de verhalen zijn genuttigd heb ik in overleg met Dooitze besloten de training van vanavond maar te laten vervallen.
Planning voor deze week is nu als volgt;
Dinsdag trainen (alle soorten schoenen en kleding maar mee)
Woensdag 19.30 uur trainen in Arum op kunstgras
D
onderdag trainen
Zaterdag 14.30 uur Be Quick Dokkum- SDS
gr
Dick

Hiel lang lyn
Earne yn de jierren 50 siet SDS yn in kompetysje mei ONS, Nijland, YVC en Typhonia.
Wij fregen ús ôf at immen wit wêr’t dy wei kamen.SDS 6?
Moarn mear hjiroer…………

Ek by de Midwintercup
Der wienen dochs mear SDS’ers by de Midwintercup te sjen dan wy tochten:
Op de site staat dat er maar een paar mannen zaterdag waren in de Trije.
Maar Sjoukje en ik waren er ook te kijken hoor!
Wilden we even rechtzetten!
O, ja en we waren erg blij, dat degenen tegen wie wij hadden gespeeld in de voorrondes ook gewonnen hadden!
Groetjes Marleen (SDS DA1)

Mei skerp

Juster lieten wij noch in foto sjen mei de tekst dat Feyenoord mei skerp skeat. Neist it sjitten wie der ek in spultsje paintball foar de seleksje fan Feyenoord. Oer it resultaat stie dit yn de Telegraaf:
Bij een partijtje paintballen in het kader van de teambuilding werd Verbeek onlangs als eerste uit het spel geschoten. De hoofdtrainer was getroffen door een schot in de rug. Van zijn eigen partij.

Prestigieus
Neffens de site fan sc Heerenveen hellen de Feansters freed in oerwinning yn it prestigieuze toernooi yn Turkije. Oan
de tribunes te sjen libbet it bij de taskôgers wat minder. En sa kâld skynt it dêr oars net te wêzen.

Kákà vs. Jan Mulder
Jan Mulder lit op tillevysje faak syn miening heare oer it fuotbaljen. Hy mei dat want hy koe yn it ferline wol aardich bolje. Hy kin him sels no noch mjitte mei de besten: