Weppers freed 9-11

Weppers tongersdei 8-11
8 november 2012
Seleksjes sneon 10-11
8 november 2012

Programma
Sneon giet it wer los. 23 wedstriden steane der pland. En moarns dan kleuret it yn Easterein read giel, want trije teams fan Littens komme op besite. Op dat selde stuit binne der twa SDS teams yn Littens oan de gong. Sjoch
hjir foar it hiele programma.

SDS A1 giet net
At Roodgeel net ôfbelle hie omdat se te min spilers hawwe dan hiene de A’s moarn om kertier foar 10 oere yn de boks wêze moatten.

SDS B1
At it fjild yn Bitgum goed west hie, dan hiene de B’s ôfreizgje nei Bitsgum en hiene se kertier oer njoggen fuortgien. No hoecht dat net want it fjild is ôfkard.

Seleksjes
Justerjûn is der drokt debatteard oer de seleksjes fan de senioren foar sneon. Jim kinne se
hjir al sjen.

Alde doaze
It bliuwt
in moaie foto. SDS 4 yn it swart wyt. De foto is nommen foar harren reiske nei Skylge (1984),en de Brandaris trille.
De nammen op de foto (mei tank oan Hans Kooistra) : boppe fan link nei rjochts: Durk Harmen de Boer, Albert Ruiter, Jacob Kooistra, Klaas Overal, Willem Tjalsma, Hannes Nauta(ponghalder),Jan de Boer.
Under: Douwe Schaafsma, Freddie Scheltema, Hans Kooistra, Syb Overal, Samme Overal, Ernie, Daan Boersma, Chris Houtsma, Gerrit Bergsma, Bert

Efkes Balje
It fuotbalwykein begjint foar in grute tal leafhawwers op freedtejûn. Om 19.30 kin der wer Efkes Balle wurde. Fan herte wolkom.

Hallo jeugdtrainers en -leiders,
Op vrijdag 16 november organiseren wij als TC-jeugd een leerzame en gezellige avond voor alle trainers en ook leiders van de jeugdelftallen.
De avond zal bestaan uit een voorbeeldtraining, het eventueel ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het uitwisselen van ideeën, alles vergezeld met een hapje en een drankje.
Wij als TC verwachten daarom een hoge opkomst van in ieder geval de trainers, maar ook de leiders.
De avond start rond 19:30 uur (exacte tijd volgt).
Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn dan graag bij mij afmelden.
Groetnis namens de TC-jeugd:
Hans van der Schaar


Harsens derby(885)
Wat moatte je as je favorite klup nea skoord? Dan mar krekt dwaan as je klupke in doelpunt makket; “Let ’s pretend we scored a goal”.

Letter miskien mear!