Seleksjes sneon 10-11

Weppers freed 9-11
8 november 2012
Útslaggen 10-11
8 november 2012

BVC 1 – SDS 1 
12.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Wytze, Johan, Arjan, Jelmer, Dirk-Yde, Redmar, Jaap, Elger
Flagger: Klaas Pompstra

SDS 2 – Makkum 2
13.25: der wêze
14.30: fuotbalje
Ayanle, Sjoerd vB, Bauke, Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Sytse K, Anne, Jort, Hen en Bote.

SDS 3 – scJoure 2 
11.30: der wêze
12.30: fuotbalje
Arjen, Remon, Willem, Ids, Geert, Hendrik, Sytse H., Stefan, Sjoerd, Jan, Ralph, Pytrik.

Workum 4 – SDS 4
13.15: fuort
14.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Steffen, Gert Jan, Jelle, Thomas, Jan, Eeltje, Wouter-Jan, Doede, Peter, Jonathan

SDS 5 – CVVO 5 
13.50: der wêze
14.30: fuotbalje
Ids, Wichard, Johan, Harm A, Rudy, Gert Jan Hi, , Christiaan, Robert H., Lieuwe M., Hans, Peter, Ype, Pieter L., Ronny en Manolito
Weiss(Manolev)