Weppers freed 5-12

Weppers tongersdei 4-12
4 december 2008
Seleksjes 6 desimber
5 december 2008

Sinterklaas
Sinterklaas is justerjûn yn Snits west. Hy hie foar alle jonges fan de A-seleksje in sjûkeladeletter efterlitten. Hy hie der ek noch in gedicht by skreaun:
Foar alle spilers!
Sint beseach de stand ris yn de twadde klasse J
en seach jimme stean op it achtste sté
Ondanks dat jimme in soad switte
hawwe jim best in soad punten lizze litten
De nije trener hat it goed nei syn sin
ek al is it treningsfjild striemin. 
Als jimme wat fakers wolle stunten
dan hat de sint noch wol in pear ferbetterpunten
Sa soene sommigen it mûltsje wol wat faker ticht kinne dwaan
en mei de fuotten it goede foarbyld jaan. 
Fierders is trenen gjin besichheidstherapie,
mar wurkje oan dyn mindere punten en in bettere teamprestatie. 
Als eltsenien ris wat faker sich in spegel foar soe hâlde yn sté fan nei oaren te wizen.
Dan bin ik der fan oertsjoeche dan pakke we sekers de nedige prizen.
Sinterklaas
PS foar eltse grutte fretter hjirby in sjoekeladeletter.
Út namme fan de A-seleksje:
Bedankt Sinterklaas!!

Seleksjes
Yn de rin fan de dei kinne jim hjir de seleksjes foar moarn ferwachtsje.

Giet net troch

De oefenwedstrijd van SDS DA1 tegen IJVC gaat niet door. De velden zijn dusdanig slecht dat er niet kan worden gevoetbald.
Groeten Jan Bouke Bouma

Frije sneon
Eltse wike binne der teams dy ’t in frije sneon hawwe troch in oneven oantal yn de kompetysje. KNVB-Noord hat no beslúten om eltse wike dizze list te publiseren. Miskien sit der ris in ploegje by om tsjin it nije SDS 6 te oefenjen(as it safier komt). Sjoch hjir foar de frije teams fan moarn.

Wa makket Powerpointprogramma? 

Wa wol it Powerpoint-programma op tongersdeitejûn  of sneontemoarn om 8.30 oere yn de kantine meitsje?

Wolle jo mear witte dan kinne jo ynformearje bij Enne Bruinsma: ennebruinsma@wanadoo.nl 


Dream
Wa hat der nea in kear fan dreamd om yn de lêste minút mei in omhaal de winnende goal te meitsjen? Foar Anderson fan Vitoria Setubal kaam dizze dream hast út. Hy makke yn de lêste minút tsjin it grutte Benfica sa de lykmakker:


Letter mear!