Weppers freed 3-4

Seleksjes sneon 4-4
2 april 2015
Ut- en ferslaggen sneon 4-4
4 april 2015

De earste m2’s keunstgers binne ferkocht!
De earste m2’s (lotten) fan de SDS-keunstgersaksje binne ferkocht en de earste SDS’ers hawwe sels it jild al ynlevere. Jan en Pieter Sytsma fan herte mei jim SDS-sjaal.
It earste senioarenlid hat ynmiddels syn jild ek al oanlevere. Wy hienen tocht dat Jacob-Klaas of Bram de earste wêze soe, mar it waard úteinlik Hendrik Engbrenghof. Sjapoo!!

No noch in échte priis winne!

De folgende m2’s keunstgers wurde ferkocht!
Inkelde teams fan SDS hawwe noch gjin keunstgerslotten krigen. Dizze krije se moarn.

Sneon 11 april feest foar jeugdleden yn de Tsjerne!!


Efkes Balje
It sil fêst sa wêze dat de Efkes Ballers jûn wer los gean. En och, wêrom ek net. Fan 19.30 oant klokslach 20.30 en dan de finale….

Bartsjinst
Moarn spilet SDS 1 thús de derby tsjin Mulier 1. Dan sille de mannen fan SDS 1 helpe efter de bar en de musyk en it Draaiend Rad regelje. Dat wurdt fêst gesellich!

Doelpuntenmakker en -maksters
At de hearen R. Sijbesma en H. Dijkstra de topskoarder fan it seizoen 2014-2015 wurde wolle, dan moatte se no hast al op skerp stean. Want sa’t it no liket makket superspits Tjitske Heeres grutte kâns om alinne mear te skoaren as de twa earder neamde fedetten fan SDS 4. Fansels docht Tjitske it net alinne. Sij hat in geweldich team efter en neist hat. Hoe sit dat bij SDS 4?
Sjoch hjir de
komplete list.

Dropactie

Jaarlijks houden wij als voetbalvereniging SDS een actie door en voor de jeugd om op deze manier toernooien, medailles, keepersdag, zaaltrainingen enz. te kunnen bekostigen. Hiervoor gaan wij in week 16 van maandag   13 april t/m vrijdag 17 april 2015 een geldinzamelings-actie houden.
We hebben de aanpak zo opgezet dat het voor iedereen die een steentje bijdraagt duidelijk en leuk is om mee te doen. Bovendien kost het weinig tijd, als iedereen tenminste meedoet, dus het is te overzien. We gaan  ingekochte snoeppakketjes verkopen. Deze pakketjes worden voor € 2,50 verkocht waarvan  € 1,50 ten goede komt aan onze vereniging.
We gaan op deze dagen (middag/avond) onze leden een huis aan huis actie laten doen. Een actiegroep is bezig om voor de leden een zo gunstig mogelijke taakverdeling te maken. De jongste kinderen zoveel mogelijk in eigen straat of dorp en de oudere jeugd in de overige dorpen binnen de gemeente Littenseradiel. De opbrengst zal zo snel mogelijk nadien bekend worden gemaakt.
We rekenen op hulp van de leiders/ouders/verzorgers om deze dagen samen met de kinderen tot een succes te maken en bij de ondersteuning om de pakketjes te verkopen. Als actiecomité zullen we de groepjes indelen en de leiders/ouders/verzorgers benaderen.
Wij gaan ervan uit iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als er vragen zijn dan horen we dat graag!                                           
Rinske , Lize , Hieke, Christel, Tecla   

Aksjes
No ’t it net oars koe dat de dropaksje en de SDS-keunstgersaksje tagelyk is wurdt der in flink berop dien op de jeugdleden. SDS is him hjir tige bewust fan en hoopt dat wy it allegear mei syn allen oppakke opdat wy mei help fan de opbringsten in prachtich sportpark krije. Dêrneist sille wy seker noch wat foar de jeugdleden werom dwaan wat de muoite wurdich wêze sil. Wat dat wêze sil dat heare jim ynkoarten.

Aaipop
It is wer sa fier, de heiten fan de SDS spilers Jorrit, Bente, Nykele, Robin, Milan, Luka en Fenna meie wer optrede op Aaipop. Under de namme Voskovs Grodzemods spylje se moandei yn de LawAAItinte om in oere as healwei achten. Wij meie de groep
  en dit nûmer wol lije.

Harsens derby (1469)
Dit hawwe de froulju knap betocht!