Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 26-4
25 april 2012
Útslagen sneon 28-4
27 april 2012

Da1
Piter Veenje siket noch in assistent-lieder-flagger foar Da 1 tsjin CVVO Da 1. Om 13.00 oere reizgje sij ôf nei de Lemmer. Wa wol?

Seleksjes
De seleksjes fan de alvetallen dy’t moarn yn aksje komme stean hjoed bij de weppers. SDS 3 en SDS 4 hawwe frij.

VVI 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Wytze, Tjipke, Arjan, Dirk-Yde, Harm, Jaap, Elger, Jacob en Feite.

Heerenveense Boys 2 – SDS 2 
10.45: fuort
12.15: fuotbalje
Ayanle, Jan Simon, Hendrik, Sytse, Anne, Jort, Thor, Robert, Willem, Hendrik , Pieter

SDS 5 – Tzummarum 2
13.45: der wêze
14.30:  fuotbalje
Lieuwe, Ids, Bertus, Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Lieuwe, Peter, Ype, Pieter L., Ronny, Jeroen

SDS 4
14.00 Besprekking útsje en klaverjasse

B-junioren
Moarn om 11.15 yn de boks.

Programma

Tiid Útslach
09:00 SDS D1 – Franeker SC D1
10:15 SDS C1 – Terschelling C1
10:15 SDS D3 – Balk D3
11:30 SDS D4 – DTD MD1
12:00 SDS B1 – Renado/VVI B1
14:30 SDS 5 – Tzummarum 2
12:45 Walde De A1 – SDS A1
12:15 Heerenveense Boys 2 – SDS 2
14:30 VVI 1 – SDS 1
14:30 CVVO DA1 – SDS DA1

Efkes Balje
Foar de leafhawwers is der jûn noch Efkes Balje. It begjint om 19.30 oere.

Neisoarch
In wike as 6 lyn makke Femke de Walle fan Omrop Fryslân in reportaazje mei Eddy de Boer yn it lân oer it aaisykjen. It aaisykjen wie net in hiel grut sukses, it wie te kâld en it wie foaral dizich oer it fjild. Yn dy reportaazje sei Femke ta dat seek mei de neisoarch noch in kear lânskomme soe. Hjoed sil it heven. De Omrop giet wer mei Eddie it lân yn. Sûnder Femke….want dy hat it liif fol hannen en fuotten. Tsja…

Cruise Blues
Snein is it wer de lêste snein fan de moanne en dat hâldt yn dat de Blues Cruise Easterein wer oandocht. Der kin wer swingd op de muzyk fan
B.J. Hegen.

Harsens derby (748)
Nei Tsjipke, Messi en Cristiano Ronaldo wie “Kluk-kluk” oan de beurt. “Kluk-kluk”(Sergio Ramos) miste ek. Iiskâld!!!
De penalty van Sergio Ramos