Weppers freed 22-2

SDS League: Hendrik pakt wykpriis!
21 februari 2013
Seleksjes 23-2
21 februari 2013

Seleksjes
Alle 5 senioren alvetallen sille wer los moarn.  Alteast dat seit it programma. It fjild sil net te wiet wêze skatte wij sa yn, mar is it miskien te hurd ? Wij binne benijd hoefolle alvetallen it fjild yngean.  De seleksjes lykje der yn alle gefallen klear foar.

Net ôflast
De KNVB hat besletten om de wedstriden foar moarn net ôf te lassen. No is it oan de konsuls (sjoch hjir).

C2 net nei Snits
C2 traint hjoed NET mear yn Snits!
Nije wike tiisdei en tongersdei begjinne wy wer yn Easterein. Fan 18.00 tot 19.00 oere  
Groeten Pieter

F’kes geane wer trainen
Hallo voetballers,
Vanaf maandag aanstaande gaan alle jeugdteams weer buiten trainen in Easterein. Voor alle volledigheid nog even een opfrisser v.w.b. het schema:
Maandag:
17:00-18:00 F2
18:00-19:00 F1
Woensdag:
15:00-16:00 F5 en F6
16:00-17:00 F3 en F4
17:00-18:00 F1 en F2
We rekenen er op dat iedereen gewoon op de training aanwezig is.
Kan je een keer niet dan meldt je je af bij mij.
Hans van der Schaar


Programma sneon
Moarn is der noch in lyts programma, dêrnei barst it allegear wer los. Fjouwer senioaren alvetallen moatte thús en SDS 4 hellet de punten út de Lemmer wei. It programma fan sneon kinne jim
hjir sjen.

Harsens derby(963)
As je sa ’n goal meitsje dan moat je dat ek op in spesjale manier fiere fansels:
Letter miskien mear!