Seleksjes 23-2

Weppers freed 22-2
21 februari 2013
Ôflast en sa sneon 23-2
21 februari 2013

SDS 1 – Ssc Veenwouden 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Jacob-Klaas, Dirk, Wytze, Johan, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Wietse, 

SDS 2 _ Rood Geel 2 
13.15: der wêze

14.30: fuotbalje
Tjeerd, Redmar, Ayanle, Sjoerd, van B., Bauke, Jelte P., Gerrit, Jan-Simon, Hendrik, Anne, Jort, Robert, Sjoerd de V., Henk, Sjoerd R.

SDS 3 – Nok 2
10.50: der wêze
12.00: fuotbalje
Marten, Arjen, Syb, Remon, Willem, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse, Stefan, Andries, Mark, Jan, Ralph, Gerlof Jan, Gerrit K.

CVVO 6 – SDS 4
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Steffen, Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan, Doede K, Thomas, Jan (?) , Eeltje, Tseard, Bart

SDS 5 – Oudehaske 5
der wêze: 11.45
fuotbalje: 12.30

Lieuwe, Bertus, Wichard, Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Peter, Ype, Pieter Lieuwe, Jeroen, Ronny, Manolito, Daan (flagger)