Weppers freed 21-8

Weppers woansdei 19-8
18 augustus 2015
Ut- en ferslaggen 22-8
22 augustus 2015

Programma sneon
Kommende sneon giet it bekerprogramma los. Mei 3 thúswedstriden en 6 útwedstriden sil SDS besykje sukses te heljen yn de beker. 

Seleksje SDS 1

Jaap, Ewout,Tjipke, Wiebe, Jacob, Sjoerd, Grietzen, Harm, Bauke, Dirk Yde, Jelmer, Teun, Jort, Gerrit.
Oanwêzich: 12.15 oere
Spylje tsjin SVBS’77: 14.30 oere
Foar SDS 1 stiet er in útwedstriid op it programma en dat fjild moat hjir earne te finen wêze.

SDS 2 – Zeerobben 2
Dizze bekerwedstriid stie op it programma foar sneon, mar is útsteld nei tiisdei 1 septimber om 18.45 oere.

Vr 1 is der klear foar
De fammen van Vr1 binne klear foar it seizoen. Meardere trainingen en ôfrûne woansdei teambuilding yn it swmbad yn Wommels. En oanslútend in ijskoselfie.

Efkes Balje
Moansdei waskdei, woansdei gehakdei en freed Efkes Baljedei. Om 19.30 yn Wommels.

Miskien letter noch wol wat