Weppers freed 21-10

Harkemase Boys 1 – SDS 1
20 oktober 2011
Utslaggen sneon 22 oktober
21 oktober 2011

SDS 2 – Makkum 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Harm-Jan, Bauke, Feite, Jan-Simon, Dirk, Sytse, Gerrit, Arjen, Robert, Ajanle, Jacob von W., Dirk-Yde, Jildert en Anne.

SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen 3/4
11.32: der wêze
12.30: fuotbalje
Thor, Jentsje, Remco, Bote, Geert, Ralph, Sjoerd, Willem, Stefan, Pieter, Gerlof, Ids, Eddy, Jan en Johan.

Klean
Der is wer SDS klean binnen kommen.
Dit kin moarn te moarn ophelle wurde ut de bestjoerkeamer.
Wa iets besteld hat graach komme
Groetnis
Douwe D Reitsma

Oflast
De ynhelwedstriid fan Oudehaske C1 – SDS C2 giet sneon net troch. 

Moarn is it Meinte-Sixma-toernoai
Zaterdag is het zover, we spelen dan het Meinte Sixma toernooi!
Alle teams zijn ingedeeld en er wordt in zowel de D, E en F categorie 6 tegen 6 gespeeld.
F- pupillen 08:50 uur aanwezig , voetballen tot 11:00 uur.
E- pupillen 08:50 uur aanwezig , voetballen tot 11:00 uur.
D-pupillen 11:00 uur aanwezig , voetballen tot 13:00 uur.
Nog steeds zijn we op zoek naar vaders,moeders , pakes en beppes etc. die de teams willen begeleiden!
De scheidsrechters zijn geronseld onder de D-pupillen:
Inne Heerma, Luuk van der Schaar, Yward Zijlstra, Niels Hazewindus, Kees van der Horst en (een verdwaalde C) Stefan Klaassens.
Super jongens!!
Met vriendelijke groet/ groetnis,
Hans van der Schaar | Jeugdcomissie VV SDS

Fia de twitter


At je as SDS -supporter net bij de wedstriid op ‘e Harkema wêze kinne, betsjut net dat je it net folge kinne. Ien fan de wepmaster koe fia de Twitter in aardich byld krije fan de wedstriid troch twa tweets.

Swarte Piten
Yn dizze hjerstfekansje tocht Steven (D3) dat it wol efkes leuk wêze soe om (yn oanslúting op it bezoek oan it Malaga stadion, sjoch de Treffer…) no mar wer ris, efkes wat tichterby, nei it Abe Lenstrastadion te gean. Yn de Feanshop koe er dan moai efkes ideetsjes opdwaan foar de ferlanglist foar 5 dec. Komme we yn de Feanshop wurd Steven wol wat stil en hy sjocht wat stiekum om em hinne…hoe soe dit sa kinne? Ik sjoch wat om my hinne en sjoch troch it raam fan de doar 2 spilers mei in bal, in kameraploeg en in swarte pyt (dy is net let yn Fryslân en de jongsten ûnder ús yn de Feanshop snappe it dan ek net al hielendal…)! Ik siz tsjin Steven: wa binne die twa mannen dêr bûten? Steven sucht ris efkes, dat ik dat net wit (ja…Ruud van Nistelrooy die ken ik wol, mar dizze mannen haw ik noch net yn myn ‘boekje’ stean…)! It blike de Hearenfean spilers Luciano Narsingh en Oussama Assaidi te wêzen (dan kin ik de namme Van Nistelrooy toch makkelijker ûnthâlde hjer…). No dat is ek leuk alwer 2 spilers yn ‘levende lijve’, soene we dit yn de Krystfekansje ek ‘regelje’ kinne? Bûten docht bliken dat de mannen bezig binne mei opnames foar it Junior Heroes Sinterklaasfeest. De swarte pyt moat foar it feest de boel alfêst checke yn en rûnom it Abe Lenstrastadion. No mar hope dat hy ek de winsken fan Steven oan Sinterklaas trochjout, swarte pyt wit no yn elts gefal wêr’t hy wêze moat foar de ynkeapen…en yn de Krysfekansje graach in ontmoeting mei…(dêr moat Steven noch efkes goed oer neitinke…) (JD, better bekend as frou fan PV…).

MFT
Der is wer in nijsbrief oer it MFT. Jim kinne it nijs 
hjir lêze

Harsens derby (592)
Om ’t SDS 2 fannewike net folle traind hat hat Johan Faber fannemiddei in ekstra training ynlast. No mar hoopje dat sy net traind hawwe op it lokwinskjen fan de tsjinstanner mei de oerwinning…………..