Evenementen in december 2022

SDS-sealtoernoai 28 jannewaris
18 januari 2012
Weppers freed 20-1
20 januari 2012

Sneon clinic E-pupillen
Hoi Voetballers,
Zaterdag a.s. is er in de sporthal de Greidhoeke een voetbalclinic door Wytse Lanting van SDS 1.
Zoals het nu lijkt hebben de E1 en E2 een clinic van 09:00 tot 10:00 uur en E3,E4 en E5 van 10:00 tot 11:00 uur.
Bij matige deelname worden de groepen samengevoegd en is de clinic van 09:00 tot 11:00 uur.
Je kan je via deze link opgeven. Opgeven kan tot vanavond 19:30 uur.

Gjin trainerskursusjûn
Voor 20 januari was er een avond gepland voor grens- en scheidsrechters. Deze wordt verplaatst. Binnenkort geven we de definitieve datum door.
Groetjes, Andre

16 jier
Dat is sûnt hjoed de nije leeftyd fan Teun Heeres. At jim him hjoed sjogge, dan ik in lokwinske op syn plak.

Dooitze net
Dooitze Nauta lit witte dat hy der jûn net is. Dat it wat mei it waar te krijen hat witte wy net. Wat wy wol witte is dat ynstee fan Dooitze Hendrika del komt.

Oefenwedstriid SDS 2
It is foar de fuotballer fan SDS 2 fansels wol aardich om te witten tsjin wa’t sij oefenje sneon: Heeg dus.

Traine yn de rein
Wat in gelok, it reinde justermiddei yn Snits hurd foardat  it trainen fan E1 en E5 begong en it reinde sûntsjes tidens it trainen. Want sis no sels. It soe net leuk west hawwe at it prachtich droech waar wie en der hie yn Easterein traind wurde kinnen. Mar wij hope wol dat Sjoerd (E1) ûnderwilens wer wat waarm is.

Olympyske sport
It kin wêze dat wy op ien fan de kommende Olympyske Spelen âld-SDS’er Hendrik Eringa út Spannum yn aksje sjogge. By
dizze sport sil hy seker witte medaljekandidaat wêze.

Harsens derby (661)
Dizze goal telt fansels foar 2: