Weppers freed 2-1

Liftwedstriid (3)
1 januari 2009
Liftwedstriid (4 en slot)
3 januari 2009

Midwintercup
Moandeitejûn begjinne de foarrondes foar de Midwintercup. De mannen fan SDS spylje dan yn Frentsjer. Sy meie lyk los om 18.45. Dit binne de wedstriden:
18.45 SDS – Holwerd
19.30 SDS – Exstador
20.15 SDS – Blauw-Wit ’34 futsal
21.15 Avanti – SDS
22.15 SDS – Warga

Liftavontoer
De liftkombinaasje fan vv Nijlan en SDS wie gjin sukses. Sjoerd en Teade binne op syk nei de wenning Co Adriaanse yn Salzburg. Sij sille it doel (Tulln) net helje. Sij wisten foar harren sels in prachtich liet oan te freegjen, wat in protte seit oer harren muzikale keuze en harren relativearend fermogen.

Witte jim ek in leuk tapaslik liet foar dizze twa fuotballers, mail it dan nei sds-nijs@home.nl

Kwis


Op de nijjiersresepsje is der neist muzyk ek tiid foar wat kwiskes. Sa dogge wij petoppetôf en hawwe wij in aardige fotokwis gearstald. It soe wêze kinne dat jim bijgelyks riede moatte wa’t dit binne op de foto fan Henk Bootsma. Jim kinne it antwurd no al nei ús
maile.
Wij hawwe sa’n 100 foto’s bijelkoar socht mei SDS-érs  sa’t je se net altyd sjogge. Wij help fan it skerm meie jim riede wa’t it binne. Mei oare wurden: “Wa kin de SDS-ers it beste?” 

Reactie Bas: Bas sjocht Ate, Lolke, Meinte en Oebele.

Reactie Jeroen Brouwer:
Op de foto fan Henk Boatsma steane:
Ate, Popko, Meinte, en ik tink Harm Bergsma mar dat sil wol fout wêze, en in foet fan Oebele Anema. It liket Henk Boatsma sels wol, de fjirde op de foto!
Mar dat kin fansels net.

 
Snertrin
Om 13.00 oere kinne de rinners starte foar harren rintocht. Om 14.00 oere is de start foar de hurddraafwedstriid. Elkenien wurdt ferwachte.

Jeugdtoernooi
Sneon is it ek de dei foar de jeugd yn de seal. Dit is it programma
D pupillen   9:00 tot 11:30   8:45 aan wezig zijn!
E pupillen  11:45 tot 14:15 11:30 aanwezig zijn!
F pupillen  14:30 tot 17:00 14:15 aanwezig zijn!
Iedereen die binnenkomt moet zich melden bij Jan Bouke
of een ander dienstdoende bestuurslid.
N
eem goed schoeisel mee,en een goed humeur!!
Jan Bouke Bouma

Te keap
Wij skrokken fan sels al doe’t wij troch Easterein rieden juster en hjoed. Alle hûzen te keap. Wat soe dat wol net betsjutte foar SDS. Gelokkich hearden wij Feike Jorritsma foar de radio sizzen dat de jeugd net yn Easterein bliuwe koe en keas foar oare doarpen: meast Wommels. Tsja dan makket it ús net folle út.
 

BHV
Allereerst de beste wensen voor een sportief 2009. We hopen een vertrouwde en prettige samenwerking, en natuurlijk op vele uurtje voetbalplezier.
 
Graag wil ik mvan de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan alle mensen die een EHBO-diploma in bezit hebben. (ook evt. BHV-ers mogen zich melden)
Binnen SDS willen we een lijst aanmaken om een overzicht te krijgen van die mensen die een AED kunnen en mogen bedienen. Mar ook voor andere calamiteiten is het nodig om te weten wie je om hulp kan vragen.
Tevens kan je je opgeven om aan een cursus AED deel te nemen. 
Ik hoop spoedig (voor 10 jan) op een reactie. 
Vriendelijke groetjes vanuit het wedstrijdsecretariaat. 
Andre en Tineke Vink

Typysk manlju
Yn de eagen fan in bult froulju is dit typysk foar mannen. Sy krije in lyts tikje en lizze lyk te ôljen.