Weppers freed 18-5

Himelfeartweppers
16 mei 2012
Utslaggen sneon 19-5
17 mei 2012

Ferstoarn
Moandei 14 maaie is Hindrik van der Eems ferstoarn. Ald direkteur fan ús haadsponsor Grafische groep van der Eems.
Wy winskje de famylje in protte sterkte ta om dit ferlies in plak te jaan.
It bestjoer fan SDS.

SDS 1- Mulier 1
Yn ferbân mei de begraffenis is de wedstriid SDS 1 – Mulier 1 fersetten nei 17.00 oere.

SDS 1 – Mulier 1
15:45: der wêze
17.00: fuotbalje
Jaap, Arjan, Feite, Feiko, Jacob-Klaas, Harm, Erik, Tjipke, Jildert, Dirk-Yde, Jacob, Jelmer, Kristiaan, Dirk, Wytze, Ewout, Elger en Skelte.
Klaas Overal sil flagje.

Twa kear tsjinelkoar?
It soe samar kinne dat Jacob Klaas Haitsma en Gert Jan Meekma sneon twa kear tsjinelkoar sporte moatte. Op de 1ste klas list yn Berltsum stride se moarns om 11.00 tsjinelkoar en mochten se op tiid út wêze en bij de seleksjes sitte dan kinne se elkoar om 17.00 oere wer tsjin komme yn de wedstriid SDS 1 – Mulier 1.

SDS 5
Bij SDS 5 binne se sa fleksibel as wat. Dat leare je fansels ek wol mei al dy ôflaste wedstriden.
Moarn moatte se ek fleksibel wêze. Se soene om 16.45 fuort, mar dat wurdt no 19.40. Se hawwe noch wol it selde doel: Wytmarsum.  At de Wommelsers om 19.45 bij it Reade Hynder stean dan hat it grutte kâns dat se mar 5 minuten hoege te wachtsjen op de ploechgenoaten fanút Easterein.

Seleksje SDS 3
Sneon 13:15 fuort nei Frentsjer!

 1. Sjoerd v. B
 2. Hendrik de J
 3. Hendrik E
 4. Jentsje
 5. Sytse H
 6. Sjoerd R
 7. Bote
 8. Ralph
 9. Eddy
 10. Remco B
 11. Stefan
 12. Ronny

Seleksje SDS 4
Lions 66′ 3 – SDS 4
Aanvang Wedstrijd: 14.00
Vertrekken: 12.45
Selectie
1. Andries
2. Doede K
3. Gerrit
4. Douwe
5. Pytrik
6. Jelle
7. Jelmer
8. Wouter J
9. Bram vB
10. Thomas
11. Broer J
12. Gerlof J
13. Jan
14. Steffen

SDS B1
De b junioren spelen om 13.00 uur tegen Lemmer. Ze worden morgen om 12.15 uur in de box verwacht.
Groet Hester


EB
Moandei waskdei, woansdei gehakdei en freed Efkes Baljedei. Om 19.30 oere op it sportfjild yn Wommels.

Fuortbarge klean
Neffens in ynformant út Stiens : Yn box 6 leit/hinget it ien en oar, ek noch in krat bidons.
No wit ik net at dat in trui is en in jaske mei it blauw maatlabel, kin wat oars wêze dus.

Programma
It programma fan sneon is
hjir te sjen.

25 jier lyn

16 maaie 1987 siet SDS yn de tredde klasse. Der moast noch ien wedstriid spile wurde. Wol aardich om te sjen hokker ploegen doe de tsjinstanners wiene. Mar ien dy’t no ek bij SDS yn de klasse sit. 

Harsens derby (764)
De frije trapen fan SDS kommende sneon binne guon út it boekje. Erik en Jacob-Klaas meitsje rúzje om wa ’t de bal nimme sil en Feite krullet him yn it krús: