Weppers freed 17-11-2023

SDS 1- Oeverzwaluwen 1 yn byld
15 november 2023
Sneon 18-11-2023
17 november 2023

Fjoerwurk

SDS hat dizze wike in boete oplein krigen, foar it ôfstekken fan fjoerwurk tidens de wedstriid SDS – QVC op sneon 28 oktober. De KNVB tredet dit jier hurder op by it ôfstekken fan fjoerwurk en sy lizze ús dêrom in straf op. Dêrom kinne wy €500,- oermeitsje. Wy hiene dit jild graach oars útjûn. 
Graach wize wy jim derop dat it ôfstekken fan fjoerwurk net mei, dus ek net rûnom it fuotbalfjild. 
Fanút it bestjoer

Freedtejûn Sinterklazejûn by SDS VR.1 7×7

De froulju fan SDS Vr.1 7×7 spylje freed yn Easterein.
Sy binne fan doel om der in alderaardichste Sinterklazejûn fan te meitsjen.
Mei pakjes en al. Wy binne benijd.

SDS 1 7×7 manlju

De manlju fan SDS 7×7 meie jûn nei LSC yn Snits. Dêrnei sil it wol it Ouwe Vat wurde.

DWP 1 – SDS 1

In nije ronde, nije kânsen om punten te heljen.
Sneon om 15.00 oere yn Sint Jansgea nimt SDS 1 it op tsjin DWP 1. SDS sil yn de bus en fertrekt om 12.45 oere út Easterein.
Seleksje: Gert-Jan, Douwe-Jan, Erik, Jelte-Pieter, Kevin, Lourens, Luuk, Matthijs, Peter, Remco, Sietze, Wierd, Bauke, Jelmer B, en Niels H.

Dat wurdt moarn alles oer links…

Frans yn de punt………… as bussjauffeur…

Gjin punten….

Line Atsma rekkent der yn de Ljouwerter Krante net op dat SDS 1 moarn syn earste puntsjes pakt…..

Heerenveense Boys 2 – SDS 2

Op koarte ôfstân fan Sint Jansgea spilet  SDS 2 tsjin Heerenveense Boys 2.
De Boys stean wat heger op de ranglist, mar dat seit neat.
Om 14.15 oere giet it los.
Dizze seleksje fertrekt om 12.45 oere út Easterein:
1. Eeltsje
2. Robin
3. Gjelt
4. Jurjen
5. Wessel S
6. Sjie
7. Jildert
8. Wessel w
9. Jeffrey
10. Tim
11. Tjitse
12. Wout
13. Jens
14. Lieuwe

SDS 3 – Hielpen 2

Om 14.30 yn Easterein de wedstriid SDS 3 – Hielpen 2. Hielpen stiet wat leger op de ranglist, mar dat seit neat
Seleksje:
Jelte
Aiso
Jorrit E
Gerben
Leon
Michael
Jildert van der W.
Jasper
Ate
Rutger
Jochem
Klaas
Dennis
Willem
En miskien noch wol ien.

Heit en soan

By SDS binne der wat koppeltsjes te meitsjen fan spilers fan SDS 4 dy’t mei harren soan balje kinne. Sa soe Tjeerd wolris mei Jelte-Pieter of Bauke balje kinne, Willem mei Tom, Dennis hast ris mei Boaz en Peter mei Rutger. By SDS 3 spilet moarn Klaas mei soan Michael van der Weg en by SDS 1 spilet Gert-Jan mei soan Niels Hiemstra.

Oudehaske 4 – SDS 4 g.n.t.

Der  hie hast noch wol in bus dy kant opride kinnen want SDS 4 soe ûnder de reek fan de koekefabriken fan Sint Jansgea balje.
Yn Oudehaske, wêr’t de baarch yn de beam hinget, soe SDS 4 om 14.45 los.
Spitich genôch krije sy troch blessures en Sinteklaas, mar 6 man op papier. Dat is te min foar in bus en hielendal om te baljen.
It giet net troch……

Folle bak

It is moarntemoarn folle bak yn Easterein. De JO13-1 spilet ynstee fan yn Nijlân ek yn Easterein. Dat betsjut dat de fjilden moarntemoarn moai beset binne.

Harsens derby (2205)

Somtiden slagget alles…