Weppers freed 16-2-2018

SDS-League: ‘Pablo Rispens’ grypt wykpriis!
16 februari 2018
Sneon 17-2-2018
16 februari 2018

SDS 1 tsjin De Wite Peal

De nû 9 tsjin de nû 11, dat is DWP 1 – SDS 1. Sneon om 14.30 op it programma. De seleksje: Bauke, Ewout, Frank, Gerwin, Habtamu, Hendrik, Jaap, Jelmer, Lourens, Marco, Matthijs, Pieter, Peter, Remco, Wiebe en Gertjan.

SDS 2 wol de punten thús hâlde

Om 15.00 mei SDS 2 wer los op it fertroude eigen keunstgers. Koach Boudewijn Kramer en lieder Jeroen Brouwer ferwachtsje dizze 14 man om 14.05 foar it potsje tsjin Minnertsga 2: Anne, Bote, Dirk, Feite, Hendrik, Jesse, Jort, Jurjen, Lieuwe, Marten, Sjoerd, Tjeerd en Allert.

SDS 3 op it griene gers

Ek om 15.00, mar op it oare fjild trede de helden fan SDS 3 oan. sc Bolsward 4 moat sûnder punten nei de Hanzestêd weromstjoerd wurde. Dizze mannen binne der om 14.15 en sille dat dwaan moatte: Anco, Willem, Klaas, Harm D, Harm S, Ype, Gerlof Jan, Gert-Jan, Hans, Henk, Jan Simon, Jeroen, Ronny, Peter, Tjeerd en Wichard.

SDS 4 los?

It soe samar sa wêze kinne dat SDS 4 sneon wer los moat. Sij moatte tsjin Mulier 3 en yn Wytmarsum hawwe se in keunstgerfjild lizzen, dus wij meie hoopje dat se dêrop ynpland binne.  Om 14.30 steane dizze mannen te traapjen fan ûngeduld:
Steffen, woofer, DDK, Rick, Andries, Igor, Tseard, Johan, WiFi, Eeltje, Thomas, Sytse en Jelle.

SDS VR1

Oudega VR1 is de tsjinstanner kommende sneon. Om 12.40 giet it los mei dizze froulju:
Marjo, Tjitske, Seriete, Richtje, Kirsten, Sanne, Lysanne, Gerry-Edou, Hester, Sieta, Agnes, Geeske, Janieke en Alissa.
Coach: Stefan
Assistent coach: Jesse
Flagger: Pake fan Jesse

SDS 17-2 nei Skylge

It binne de krinten yn de brij…in wedstriidsje op in eilân. SDS JO17-2 giet nei Skylge en fuotballet tsjin sc Terschelling JO17-1.

Dé derby

Vv Nijland is him no al oan tarieden op dé derby fan sneon 24 maart tsjin SDS yn Easterein. Sa hawwe sy justerjûn yn Easterein traind op it keunstgers.

Ut eardere tiden


Wa’t er bij wie wit it noch wol: de 0-3 wurdt 6-3. Nei it skoft mei hieltyd minder VHK spilers nei de tee (wat hat dêr ynsitten?) waard it in bjusterbaarlike  oerwinning.

Harsens derby (1988)

As der ballenjongens binne dan is it fansels net de bedoeling dat spilers sels de bal pakken gean………..