Weppers freed 14-5

Kick Off WK
12 mei 2010
Utslaggen 15-5
14 mei 2010

Seleksjes
Wij binne der net wis fan at der hjoed seleksjes pleatst wurde. It is miskien wol oan te rieden om letter hjoed noch in kear te sjen.

Seleksje  SDS 2  –  Meppel 2
Der wêze om 13.30 oere
Foutballe om  14.30 oere

Marten, Durk, Freek, Jan-Simon, Syb, Jildert, Robert, Wichard, Hendrik, Anne, Hjalmar, Arjan, Dennis(net, hy is siik) en Sjoerd v Beem.

Seleksje SDS 4 – Woudsend 3
aanw. 12.00
spelen 12.30
Jelte, Rudy, Harm Jan, Bote, Ronny, Johan, Bas, Jeroen, Lieuwe Jan, Gerlof, Frans Pieter, Hendrik en Ralph.

Seleksje SDS 5
Ut tsjin Berltsum 13.30 fuort, 14.30 balje:
Ids, Hampie, Tjeerd, Auke, Marco, Aant , Klaas K, Klaas V, Ype T, Christiaan, Pieter Kamstra, Robert H en debuut Floris Hiemstra.

Programma
Der steane foar sneon hiel wat wedstriden op it programma.

9:00 SDS D1 – JV Oostenburg D2
9:00 SDS E4 – Gorredijk E6
9:00 SDS F4 – Scharnegoutum’70 F4
10:00 SDS F2 – GAVC F4
10:00 SDS F3 – SneekWit-Zwart F4
11:00 SDS E3 – JV Bolsward E5
11:10 SDS D3G – EBC/Delfstrahuizen D3
12:30 SDS 4 – Woudsend 3
12:45 SDS C1 – Oudehaske C1
14:30 SDS 2 – Meppel FC 2
14:30 SDS 6 – Rijperkerk 3
16:30 SDS DA2 – Leeuw.Zwaluwen DA1
9:00 Oeverzwaluwen F1 – SDS F1
9:00 QVC E2 – SDS E2
10:00 Renado/VVI E3 – SDS E1
10:15 QVC F4 – SDS F5
10:30 Heeg B1 – SDS B1
10:30 Langwar D1 – SDS D2
11:45 Workum C2 – SDS C2
14:00 Lemmer DA1 – SDS DA1
14:30 Berlikum SC 4 – SDS 5

Slotjûn jeugd
Hallo jongens en meisjes,
Voor de 5e keer organiseert de jeugdcommissie van SDS dit jaar aan het eind van het seizoen een slotavond voor de D, E en F-pupillen. 
Op vrijdag 21 mei a.s. word je verwacht om 16.30 uur op het Sportpark ‘de Skoalleseize’ in Easterein. Nadat je bent aangemeld, gaan we direct beginnen. Ongeveer 19.30 uur is het afgelopen.
Iedereen neemt deel aan een spellencircuit, 4×4 partijtje en penalty schieten op de keeper van het 1e en 2e! Tussendoor krijg je patat met drinken. En natuurlijk is er ook dit jaar weer de wisselbeker te winnen bij het penalty schieten. Wij als jeugdcommissie van SDS nodigen jou van harte uit en wij hopen ook deze keer weer op een grote opkomst.
Tot 21 mei!!!!
Jeugdcommissie SDS

de Treffer
De Treffer kin ien dizze dagen wer yn de bus falle bij jim. Hanzedruk hat him wer ôflevere op de ferskillende adressen en no wurdt it rûnbringdraaiboek der wer bij pakt.

Ferlern
SDS F2 hat fan ‘e wike thús mei 5-3 ferlern fan SC Joure F6.

De wike fan de doelman (4)
Der binne minsken dy’t tinke dat it keepers samar oanwaait. Neat is minder wier. Se moatte der keihurd foar wurkje om yn it earste, twadde, tredde fjirde, fiifde of sechsde keepe te kinnen.