Weppers en seleksjes

SDS League: Sjoerd wint "proefrit"!
23 april 2015
Ut- en ferslaggen 25-4
23 april 2015

De SDS-keunstgerslotten

Wa ’t syn 10 m2’s keunstgers ferkocht hat mei it jild bringe, mar kin it jild ek stoarte op rekkennûmer: NL83RABO0301290067
Fermeld dan wol dúdlik wa ’t de lotten ferkocht hat en leverje it lottenboekje noch wol efkes yn by;
Willem Wijnia, De Homeie 27, Wommels
of by
Douwe Dirk Reitsma, Smidslân 11, Easterein
Moarn is Douwe-Dirk moarns (fan 10.00-11.00 oere) op de Skoalleseize om boekjes en jild yn te nimmen. Middeis is Willem Wijnia der wol.

Alle lotten fuort!
Ek de trainer fan SDS 1, Frans Munsterman, hat al syn lotten al ferkocht! “Sy gienen yn Hurdegaryp as waarme broadsjes”!


Programma sneon
It komplete programma fan sneon kinne jim hjir sjen. 
It like wol of kealle it wat swier juster mei de seleksjes. Wij hawwe dy fan SDS 1 en SDS 4 trochkrigen.

SDS 1 – WPB 1
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Hendrik, Jelmer, Jaap, Elger, Sjoerd de V
Flagger: René Zijlstra

SDS 1 – WPB 1 mei nei de tiid muzyk fan DJ E.T.
Moarn spilet SDS 1 om 14.30 oere de derby thús tsjin Waterpoort
Boys 1. Nei de wedstryd sil DJ Elger Turksma de plaatsjes draaie. Meitsje je listje mar fêst klear!


SDS 4- sc Franeker 5 
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Wichard, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Christiaan,Jan Simon, Robert S, Hans, Pieter-Lieuwe, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: Daan Boersma

Oudega 2 – SDS 5 
Vertrek 11:00
Rijders: Erwin, Thomas en Arjan 
Broer, Arjan, Gertjan h, Thomas, Jort, Jelte, Erwin, Jurjen, Gerlof jan, Sytse, Ruun, Jelmer en Peter.

SDS A1- MKV ’29 A1 
11.10 der wêze
12.00 fuotbalje
Pieter S, Pieter de V, Jurjen L, Jelle Jan, Stephan, Martijn, Wiebe,  Foeke, Lourens, Douwe, Gerwin, Wiebe, Habtamu, Inne, Matthijs
Flagger: Klaas Overal

Efkes Balje
Jûn om 19.30 oere wer Efkes Balje. Wij dogge it dizze kear yn Easterein. At nije wike de Eetsjes en de Fkes nei Wommels ferhuzje, geane wij mei.

Winners

Woansdei wie it skoaltoernooi en bij de jonges wûn it Fûnemint fan Wommels. No ja, jonges? Dat it famkes fuotbal bij SDS yn de lift sit, wurdt hjir wol hiel dúdlik.
De Foareker út Easterein wûn it by de froulju.

SDS B1 – SC Bolsward B1

Op dinsdagavond moesten wij voetballen tegen SC Bolsward B1. Zij stonden tweede in de competitie en wij stonden op dat moment zevende met een gelijk aantal punten met de nummer zes. Voor de wedstrijd kregen we te horen dat we dit seizoen nog geen punten hebben gepakt tegen Bolsward en als we zesde wilde worden dat we dan nu punten moesten pakken. We wisten wat ons te doen stond. In de eerste helft bleek dat ook. Al vroeg stonden we al meerdere keren 1 op 1 op de keeper, maar hier vielen helaas geen goals uit. Totdat we een aanval hadden Jorrit H de bal aangespeeld kreeg, die een pass gaf op Habtamu en die hem rustig in de hoek intikte. 1-0 en dik verdiend! Helaas kreeg Bolsward later in de eerste helft een vrije trap in ons strafschop gebied werd geschoten en er helaas werd ingekopt door een Bolsward speler. 1-1. Rust, we kregen te horen dat als we ooit nog punten konden pakken tegen Bolsward dat, dat deze wedstrijd moest gaan gebeuren. Helaas, waren we allemaal al redelijk kapot en dat viel ook te zien in de tweede helft. In de tweede helft was Bolsward de betere ploeg met een paar grote kansen, maar geen goals. Ook werden bij beide teams nog penalty’s ontnomen door hands en een keeper die Frank bij zijn benen omver duwde, maar uiteindelijk was de eindstand terecht: 1-1. 

Jorrit Hofstra B1

Help
Moarn giet de ferbouing fan de boksen los. Wa ’t net hoecht te fuotbaljen, mar syn hannen en fuotten al efkes brûke wol kin him no opjaan.


Harsens derby (1487)
Knappe ien-twa!