Evenementen in november 2022

Wepperkes -tiisdei-
16 augustus 2005
Futsal-wepperkes
18 augustus 2005

Keatse of fuotbalje
It wie joed wer sa’n dei dat it keatsen yn de knoop komt mei it fuotbaljen. De A- moasten jûn oefenje tsjin LSC. It is de fraach at de jonges fan de partoeren fan Easterein en Wommels op tiid wiene. Want de revans Freule wie hjoed yn jellum Beers. Wolle jim witte hoe’t it fergien is mei ús SDS-ers sjoch dan
hjir

SDS 3 oefent tsjin Workum 3
Wy krije fanút Workum it berjocht dat SDS 3 folgende wike sneon(=27 augustus) foar it earst oefent. Sy spylje dan yn Warkum tsjin Workum 3. De wedstriid begjint om 14.00 oere.

Oefenje
Wy binne krekt as jim tige benijd nei de útslach fan SDS A1 en LSC A1. Wy rekkenje der op dat immen ús de utslach wol efkes trochjout jûn.

Net fuotbalje
As je gjin nocht mear oan it fuotbaljen hawwe dan kin ik my begripe dat je op ballet geane(klik hjir).