Wepperkes -woansdei-

SDS League: Freddy en Sicco pakke de wykpriis!
13 maart 2007
SDS-froulju krije fjoerdoop.
15 maart 2007

SDS 1 futsal wint mei 7-3
Oan de wedstryd wie net te sjen dat beide ploegen ûnderoan stiene. It spul wie reedlik goed fan beide kanten en gelokkich foar SDS foelen der genôch doelpunten om de winst binnen te heljen. Robert, Robert, Robert, Harmen, Feite, Floris en Feite soargen foar de 7 doelpunten. De tije doelpuntenmakkers fan Staphorst binne ús net bekind.

SDS 2 futsal bliuwt op koers
Op it momint dat it rêst wie  bij SDS 2 Griffioen 2 wie de tuskenstân 3-2 . Skelte, Tsjeard en Pieter skoorden. SDS hie it noch tige dreech de twadde helte. Skelte makke der 4-2 fan, mar de Griffioen kaam al gau wer op 4-3. It wie mei troch goed keeperswurk fan Marten dat dizze stân stean bleaun.
Genemuiden hat juster ek wûn(fan Friesland). Dit betekent dat SDS 2 noch ien punt noadich hat yn de lêste wedstryd tsjin HZVV. Sy wurde ek kampioen as Genemuiden punten ferliest yn ien fan harren ynhelwedstryden.

Opromming
Kommende sneon 17 maart spilet SDS 1 thús tsjin BCV. Dit sil de lêste thúswedstryd wêze mei de âlde kantine op de eftergrûn. Der sil dy dei lyk opromming hâlden wurde by SDS. Der sil moarns en middeis in stand stean wêr ’t je SDS-spulen krije kinne lykas âlde sjurts, horloasjes, tassen, sjaals, trainingsjaskes ensfh(sjoch
hjir). De muoite wurdich dus.


Fuotbalklean socht
De mannen fan F3 spylje op woansdei 9 maaie om 18.00 in  “memmedeiwedstriid” tsjin hun memmen.
De froulju sil dêrfoar al geskikte klean hawwe moatte. Tjerk van de Pol is dêrom op syk nei fuotbalskuon, -sokken, -sjurts en skinebonkbeskermers dy ’t dêrfoar foar ien kear brûkt wurde kinne. Dit binne de skuonmaten: 2x 40, 3×39 en 37. 
Maile kin nei Tsjerk(klik hjir).

SDS’er derop út!
Dirk de Jong(SDS 2) is it ôfrûne wykein nei Sweden west. Wy begripe no wêrom ’t Alves fan SC Heerenveen sa gau fit wie. Sjoch it hjir moarn op de side.

It dak derôf!!
It wie in knappe wike foar de Scheltemas. Earst foarige wike al it trochgean fan Liverpool yn de Champions League, doe de útkomst fan de lotting foar de folgende ronde en doe ek noch de wykpriis yn de SDS League. It koe dus net kapot! Of dochs wol?(klik hjir). 

Mear!
De froulju binne werom út Boalsert en sij hawwe 1 kear skoord. Moarn lêze jim at DVB ek skoord hat. En at de froulju ek snel brûze kinne.