Evenementen in december 2022

Wepperkes -tiisdei-
18 mei 2004
SDS League: Feenstra Boys pakke de titel!
19 mei 2004

Harm Flapper (2)

Harmen Flapper is nei 10 dagen al wer ut it gips wei kommen, en rint alwer sûnder krukken. Hoe’t dat kin, wy snappe der neat fan, mar Harmen is der wol bliid mei. De supporters fan Ajax hawwe him goed steunt, mar neffens Harmen hiene de Heerefean supporters it noch better kinnen.”              

Marjan Flapper

De earste priis
Dit mailtsje krigen wy fan JKH út Wommels:
Louwrents Reitsma (Leeuwarden), Gerrit Flisijn (Gauw) en Jacob Klaas Haitsma zijn zondag bij de 100-jarige kaatsvereniging Huins-Leons winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor de heren eerste klasse.

In de finale werd met 5-2 en 6-6 gewonnen van Kor Kingma (Menaldum), Renze Pieter Hiemstra (St. Jacobiparochie) en Marten Hiemstra (Ried). Derde prijzen waren er voor Erik Tiesma (Bolsward), Johan Abma (Gauw) en Marco Lautenbach (Amsterdam) en Julius de Jong (Ee), Skelte Anema (SDS)(Mantgum) en Peter de Boer (Franeker). Het was voor de 23ste maal dat deze wedstrijd in deze vorm werd georganiseerd. Net als de voorgaande jaren bestonden de prijzen uit gouden, zilveren en doublé horloges. Jacob Klaas Haitsma(SDS) uit Wommels werd uitgeroepen tot koning van de partij.

Sa hear je nochris wat.

Wichard giet troch!
Sa as wy dochs wol wat ferwachte hienen giet Wichard Deinum dochs noch in jier troch yn SDS 1. Foar him dus gjin Reserve-Earste Klasse, mar gewoan de Twadde-Klasse fan ‘e KNVB. Hy giet er wer foar, want om 12.15 oere fuotbalje yn Klazieneveen mei SDS 2 liket him neat.

Se prate ek noch mei Broer Wiebe, hawwe wy begrepen.

Wichard Deinum ek folgend seizoen wer yn it shirt fan SDS 1.

De einstân fan ‘e SDS League
De lêste punten moat noch efkes byskreaun wurde, mar jûn kinne jimme hjir de einstân fan de SDS League ferwachtsje. It is noch aardich spannend wurden.