Wepperkes -woansdei-

SDS League: Hampie pakt wykpriis!
6 november 2007
Wepperkes -freed-
7 november 2007

Noch fan herte lokwinske!
Net allinnich Anne Stenekes wie ôfrûne snein jierdei, mar ek de SDS-webside. De side bestie dy dei eksakt 5 jier. Lokkich genôch wie Immie Kamstra de jierdei net ferjitten(klik
hjir).

Futsal
SDS 3 spilet jûn om 20.30 tsjin RES 6 yn de Greidhoeke. Kom gerust efkes sjen.

10 wie it doel
F1 hie sneon mar ien doel: Sij woene 10 doelpunten meitsje. In ferslach fan Gershom v/d Sluis:

3-11    SDS F1 tegen LSC 1890 F3.

Om 10 uur begon de wedstrijd en na twee min. scoorden wij het eerste doelpunt.

Toen ging het heel vlug doel na doel,doel,doel,doel,doel,doel en doel.

Bij de rust stond het al 9-0!

Na de rust moesten we goed ons best om het laatste doelpunt te scoren.

Bijna de hele wedstrijd speelde zich af op de helft van de tegenpartij.

Eindstand: 10-0, ons record is verbroken.

 

Wedstrydsponsoren
Kommende sneon spilet SDS 1 thús tsjin it Fean 58.
De wedstrydsponsoren hawwe beide wat mei de namme Deinum te meitsjen.
WD Sat  út Wommels:
Image 
Wichard Deinum, spiler fan SDS 3 is de man efter dit bedriuw.
De webside jout mear ynformaasje.

Deinum’s autobedrijf út Frjentsjer

Dit bedriuw is de offisjele dealer fan Opel. Ek op harren webside kinne jim sjen wat se allegear te bieden hawwe.

 

Broek werom
Wij krigen in meeltsje fan Steffen Broeksma, wêr’t je de bliidskip yn lêze kinne:
Nei folle publicatie is de broek werom fûn hij is joed nei ut politiebureau ta brocht. De agent foen ut wol een rare fraag he jo miin broek ek fûn? werop hij andwurde de hiidest toch nog wol een oare broek oan hoop ik :P. Tuurlijk sa binne wij net, dus nei folle ophef en een soad speurderswurk en publicatie is de broek weerom funk en kin ik uhm binnen kwaad weer dragee.

 

Turkey Gerlof Ali
Wij binne benijd at SDS-er Gerlof Jan Hofstra jûn ek op de tribune sit of stiet bij de wedstryd Fenerbace- PSV. At je dan dochs yn Istanboel binne………

Hawwe jim nijs, kommintaar, opmerkings, oanmerkings, iets wat jim fan it hert moat, iets aardichs, mail it nei dizze adressen.