Wepperkes – woansdei –

Wepperkes – tiisdei –
11 december 2006
SDS League:As in duveltsje út in doaske
13 december 2006

Spilerskaart (6)
De spilerskaart fan Wieger Boonstra rôp bij fêste besiker Minne Bonnema herinneringen op. Hij skriuwt ús oer Wieger it folgende:

Wieger speelde in het seizoen 1980-1981 bij 1 a, was topscorer in dat seizoen met 25 doelpunten.
Op 20 september 1980 tegen Tzummarum scoorde hij 6x. (einduislag 8-1)
Op 31 januari tegen Geelwit de winnende goal met de hand,het was zo mistig dat scheidsrechtig Dhr. Ruygh dit niet kon waarnemen.
Vgr, Minne Bonnema.
 
Ek âldste broer Sjoerd hat in dúdlike miening oer Wieger:

Dizze man mei doe noch in wylde hierdos (net folle mear fan oer), koe de druk fan een topklub as SDS net alhiel oan en is derom úteinlik bij Skearnegoutum te lâne kommen. Sels ûnder it hjoeddeistiche seleksjebelied fan Marco fan Basten hat hij it Nederlânske alvetal nea helje kinnen. Wennet no yn Boazum

De 11 fan de takomst
Betiden witte minsken net wat fan healwize websiden se begjinne moatte. Sa kinne je op dizze side je poppe oanmelde foar
it nederlands alvetal fan de takomst. Ja je kinne sels no al útsykje at je van Gaal, Koeman of van Basten as koach ha wolle.

SDS 2 futsalt yn Hasselt
In skiedsrjochter dy’t “puntsje precies” wie, in skiedsrjochter dy’t oer de bank falt en de poat iepen hat en in skiedsrjochter dy’t goed fluitet. Mar hoe wie de einstân yn dizze topper. Lês it
hjir.
 
19 july 2008
Wij krigen de folgende reaksjes binnen:
Freddy: int Oran je dan it EK?
Gerard van A.: de nacht fan Gau?
Beide is helaas net goed.Wij wachtsje noch efkes ôf.
 
Easterein Rocks
Yn ús agenda yn de Treffer stiet dat Easterein Rocks holden wurdt op 21 jannewaris. Wij hawwe begrepen dat dizze datum feroare is yn sneon 11 febrewaris. Easterein Rocks is in jûn mei Eastereinder muzikanten, dy’t yn ferskillende gearstallingen spylje sille.

SDS 3 futsalt jûn
Futsal 3 futsal jûn tsjin Friesland 5 /Café Coby. It begjint om 20.30 oere en taskôgers wurde persoanlik ferwolkomme.
 
De leaugue
At Willem letter en figuerlik wer
boppe wetter is, ferwachtsje wij dat de leaugue der hjoed ek noch op komt. Wij binne benijd at de heartbreakers fan Willem en Richt net te gau harren fermiende earste priis yn de leaugue besteed hawwe yn ien of oare grut swimparadys.
 
Harsens derby(38)!!
Dizze is spesjaal foar Willem (klik hjir)