Wepperkes -woansdei-

Wepperkes -tiisdei-
22 januari 2007
Boersma-Heerma nije websidesponser!
25 januari 2007

SDS 2 – Ens 1
Moarn kinne jim hjir lêze wa’t de man fan de wedstryd wurden is, jim kinne ek lêze wa’t 4 doelpunten makke, en at it ek in drege pot wie. No kinne jim lêze dat se mei 5-3 wûn hawwe.

ONR 1 – SDS 1
Moarn kinne jim lêze wêr ’t mis gie, mar wy kin no al fêst sizze dat de 3 punten yn Peize bleaun binne. SDS 1 ferlear krekt mei 2-1. 

Amstel Live
Lizze jim ek noch altiten wekker fan de
Dolly Dots, fine jim ek dat Bennie Jolink sa’n prachtige stim hat, Boe(yen)t Frank jim ek noch altyd, of binne jim gewoan fan fan Racoon, Ilse of Guus. Dan krije jim no de kâns om se allegear live te sjen op de vrienden fan Amstel Live. Sneon 27 jannewaris giet er bus hast fol út Wommels hinne. Der binne noch 5 kaarten. Dus wa’t earst de 70 euri oermakket op it nummer fan Jelle de Jong (372054056) kin mei. Sjoerd van Beem wit hjir alles fan. Dus bij him kinne jim de fragen stelle.
De bus giet om 17.00 oere fuort.

SDS-froulju
Wy krigen juster berjocht dat der wer 2 froulju tafoecht binne oan de frouljus-seleksje. Dit soe betekenje dat der no 13 spylsters binne. Fansels kinne der noch wol in pear by(klik
hjir).

Dukatenaksje Poeisz
Fanôf 29 jannewaris oan ’t en mei 24 maart kinne jim by de Poeisz yn Skearnegoutum dukaten sparje foar SDS. Minsken dy ’t dukaten yn Boalsert of by in oar filiaal fan de Poeisz krije of krigen hawwe, kinne dizze dukaten ynleverje yn de kantine fan SDS. Dêr stiet in grutte koker of amer der ’t de dukaten ynkinne. SDS soarget der dan foar dat dizze dukaten yn Skaernegoutum komme.

Easterein-Wommels
Afgelopen maandag hebben de A en B junioren de partijvorm afgewerkt met de traditionele titanenstrijd Easterein – Wommels.
Bij de B-junioren waren de Wommelsers de winnaar en bij de A-junioren was Easterein de bovenliggende partij.

Wa doart it oan?
Het sprinten door de A- en B-junioren van vangnet naar vangnet werd een aantal B-junioren ´fataal`. De winnaars waren Bauke-Jan Plantinga, Paul de Boer en Thomas van der Meer. Is er iemand van de senioren die de uitdaging aandurft om tegen deze jongens te sprinten?
Mail nei
info@vv-sds.nl!

A’s en B’s gean “futsaltrainen”
Vanavond is er ´gewoon` trainen voor de A- en B-junioren. Er wordt partij gespeeld met futsalregels. De gymschoenen graag meenemen voor het geval het veld hard is.

Pikefel(5)
Ien fan de wichtichste derbys yn Turkije is Galatasaray-Fenerbahce. Dat is te sjen(klik
hjir).

Nijs?
Hat der noch ien nijs? Mail it nei
info@vv-sds.nl!

Dizze wepperkes kamen tot stand m.m.f. Marco, Fokje en Tettje. Tige tank hjirfoar!