Wepperkes -tongersdei-

Wepperke -woansdei-
8 mei 2007
Seleksjes SDS 2,5 en A1.
11 mei 2007

SDS A1 yn de neikompetysje
Sneon spilet SDS A1 yn de neikompetysje yn Balk fanôf 17.30 tsjin JV Bolsward en De Sweach. Moarn kinne jim hjir in útgebreide foarbeskouwing ferwachtsje. De A’s binne der hielendal klear foar. De supporters ek?

Slotjûn jeugd
Moarn is fanôf 17.00 de slotjûn foar de jeugd. In moaie “ôfslúter” fan it seizoen. Ek publyk is fan herte wolkom!

En de topskoarder fan SDS komt út….
Kommende sneon is de lêste wedstryd dy’t meitelt foar de kompetysje. Dus ek foar de topskoarderslist. Allinne de toppers skoare de lêste wiken. Ype, Gerlof en Bote wisten it net meardere kearen te finen.
Sjoch
hjir foar de hiele list.

Nije banner
Sa’t jim rjochtsboppe sjen kinne hat ús haadsponser Fotopersburo JRF in nije banner:
banner _fotopersburo.gif
Sjocht der kreas út.

In tikkie terug
Neist it Clarence klassemint foar miste strafskoppen hawwe wij ek it RikkieTerugJaap klassemint. Tiisdeitejûn makke AVC in doelpunt mei help fan Gerlof Jan Hofstra. Ek hij komt dus yn it
beruchte listje.

BedriuwsHelpFerliening
Binnen SDS zijn er heel veel mensen actief. Om alles veilig te laten verlopen is er BHV en EHBO. Graag zou SDS alle mensen met een BHV en/of EHBO diploma willen registreren. Mocht er evt. iets gebeuren dan kan je als persoon gevraagd worden wat we moeten doen, of gewoon even hulp verlenen.
Graag doorgeven aan Andre Christiaan Vink tel: 333134 of via de email
famviea@hetnet.

Sliepferwekkend
Twa wiken werom spile SDS 1 syn lêste kompetysje-wedstryd tsjin ’t Fean ’58. Der stie neat mear op it spul en dat wie oan it spul te merken:

OAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!

Sels de aldertrouste SDS-supporters sochten by dizze fiere útwedstryd foar it ein de kantine op:


Nije boerdsponser

At it mei de bou fan de kantine te meitsjen hat witte wij net, mar feit is wol dat er takem jier in
nije boerdsponser is.

Wommels-Easterein
Webmasters: gewoan wei wurd de thús spyljende ploech earst neamd; de wedstriid wurd sûnder mis spile yn Easterein (yn Wommels kin dat net iens!)
Dus: freed 24 augustus Easterein – Wommels (mei Ype as pinchhitter!)
Groetnis, Fedde

Pingel
Wy ferwachtsje binnenkoart in nije manier fan it nimmen fan in penalty op de Europese fjilden(klik hjir).

Klaas-Jan mei bril
Stiet it net kreas?(klik hjir)