Seleksjes SDS 2,5 en A1.

Wepperkes -tongersdei-
9 mei 2007
Útslagen 12 maaie
11 mei 2007

Sawol SDS 2 as A1 moatte moarn fuotbalje yn de neikompetysje.
*Sneon 14.30: SDS 2 – Lycurgus
*Sneon yn Balk:
17.30 SDS A1 – De Sweach.
Wa’t dit ferliest moat om 18,45 tsjin JV Bolward. De oare spilet om 20.00 tsjin JV Bolsward. Mocht de earste wedstryd lyk eindigje dan spilet SDS A1 om 18.45 tsjin JV Bolsward. De wedstriden duorje 2×25 minuten mei 5 minuten rust.

SDS 5 giet moarn yn de boat nei Snits. Sy spylje dêr tsjin Waterpoort Boys. Der binne ynmiddels 3 boaten regele dus it kin oangean.

Dit binne de seleksjes foar moarn:
SDS 2(13.30 yn de boks)
Jappie, Jan Simon, Robert, Kees, Wesley, Wichard, Harm, Arjan, Anne S., Dirk, Tsjalling, Geert, Jos, Sjoerd, Pieter en Skelte.

SDS 5(11.00 fersamelje by de Skoalleseize)
Jaap, Jelle, Ids, Stoffel, Ype B., Tseard, Aant, Piet, Eddy, Harm-Auke, Bertus en Folkert-Rients.

SDS A1
Korné, Steffen, Jildert, Thomas, Jelmer, Eeltje, Feiko, Ralph, Redmer, Ids, Sybren, Sietse, Paul, Douwe, Andrew, Johan (B1) en Bauke (mei foar de sfear, hij is blesseard).

Nijs oer SDS A1

*Korné hat nije wanten kocht spesjaal foar de neikompetysje
*Andrew sil in studiereis foar skoalle nei België ôfmelde at wy us pleatse
foar de finaleronde
*Sietse wie yn foarm op trainen
*De keatsende A-junioren ha gjin keuzeproblemen, sy kinne dit neffens
ôfspraak goed kombineare
*Bauke en Redmer (jazeker de feestbeesten fan A1) sille in slotjûn
organiseare
*Ids en Sybren ha net traint, sy sitte yn´t bûtenlân mei skoalle, hja soene
dêr wol in baltsje traapje.
*Jildert en Jelmer wiene net op trainen, hja wiene yn taktysk oerlis by
Heerenveen-Ajax
*Steffen is hersteld fan in pear moannen duorjende keelontsteking (folgens Steffen is it herstel bespoedige troch minder te slokken)
*Johan giet mei om syn kwaliteiten en it ferlies fan Bauke op te fangen.
*De Súdhoeke hast in bus regele hie foar dit útsje
*Feiko hat it ferskrikkelyk drok mar is dochs altiid present.
*Eeltje is alwer ferliefd……
*Ralph giet in haadrol spyljen giet yn ‘e neikompetysje
*Der wurdt in reaksje út Brazilië ferwachte
*De training giet noch in wike langer troch at…………..
*Klaas de Haan hat de eigen grinsrjochter ferfongen.,De ferwachting is dat Enne goed skerp is dizze dei.
*SDS A1 ferwachtet in soad supporters yn Balk!!!Letter mear!