Wepperkes -tiisdei-

Wepperkes -moandei-
6 juni 2005
Wepperkes – woansdei –
8 juni 2005

Midsimmertoernooi
Om ôf te kicken fan it fuotbal is der noch ien gelegenheid om dat proses ôf te sluten. Yn Dronryp wurdt fuotballe om de titel simmerkampioen fan Fryslân.
It programma fan SDS sjocht er sa út.

SDS 4 giet te aaisykjen
SDS 4 slút it seizoen kommende freed op Skrok ôf
. Wy hawwe begrepen dat se yn de earste helte in kursus aaisykjen krije, yn de twadde helte in kursus fûgels herkenne en yn de tredde helte in kursus bierpriuwe. It is al wis dat it net let wurdt want de oare deis stiet de Okkema Partij op it programma en se miene hast allegear dat se dat winne kinne.

In hiele klim
Al faker hearden wy Wommelser klaaien oer de fytstocht nei Easterein ta . It is krekt at it werom folle lichter giet. Wy binne op ûndersyk west en kamen ta de konkluuzje dat it oan it hichteferskil leit.
Postkode fan bygelyks Swingoerd jout oan:
 
Postkode fan de Skoalleseize:


Nijs graach maile nei aanthofstra@planet.nl