Evenementen in november 2022

Wepperkes -moandei-
20 maart 2005
SDS League: Haantje de voorste pakt wykpriis.
22 maart 2005

Gevonden voorwerpen
Bij de sportvelden in Oosterend worden talrijke kledingstukken gevonden. Onze bergruimte puilt bijna uit van de schoenen en kleding, wij zouden dan ook graag willen dat de mensen die deze dingen kwijt zijn deze komen ophalen.Zodra het voetbalseizoen is afgelopen worden de gevonden voorwerpen afgevoerd.

Stichting Sportvelden Skoalleseize.

Fan de jeugd
De Merci akje sil minimaal 1700 euro opbringe. Dat is in geweldich resultaat. Foarsitter Jappie seit:
Veel dank aan een ieder die onder super visie van Tineke Vink, Ingrid Los, Antsje Rameau en Fokje Kooistra hebben meegeholpen aan deze actie.

Ferslach SDS 2 – Urk 3
Ruurd Boorsma tipte ús oer in ferslach fan de wedstriid SDS 2 – Urk 3 wat te lêzen wie op de webside fan Urk. Klik
hjir om it te lêzen.

Ferslach SDS 1 – Nijlân 1
Op de webside fan Nijlân is in objektief ferslach te lêzen oer de wedstriid SDS-Nijlân. Klik hjir om it te lêzen.

Futsal: SDS 1 en 3 beide thús
Woansdeitejûn spylje sawol SDS 1 as 3 thús yn ‘e sporthal fan Easterein. Om ’t it sealkuorkebaljen ôfrûn is kin der wer wat earder fuotballe wurde. SDS 1 trapet om 20.00 oere ôf tsjin Exstador. SDS 3 fuotballet hjirnei om 21.00 oere tsjin .

Mei it each op de takomst
Yn de wepperkes fan snein fregen wy jim oan te jaan welke A1 spiler fan Heerenveen en PSV as earste in debut makket yn it earste.
Jelmer de Boer fan Wommels skriuwt:
Heey, ik denk dat het Oguzhan Turk is.
Oan de namme is it net te sjen, mar it is in spiler fan Heerenveen.

Ek Jappie Wijnia hat al reageard:
Ik verwacht dat geen van de spelers zijn debuut zal maken in het eerste van PSV. Er is wel een spelersruil op komst. PSV A1 middenvelder Aldin Peljto (Amsterdammer van geboorte) zal geruild worden tegen Rafael vd Vaart. Aldin Peltjo zal een week later door v Basten worden geselecteerd voor de interland tegen Tsjechië. Sylvie en Rafael gaan zich vestigen in het bosrijke Uden. Aangezien er niets rijmt op Uden kan Rafael hem volledig richten op PSV en gaat hij ook weer winnen in de Arena.

Fiets
Der hawwe tiden west dat er wolris in fyts stellen waard by de Skoalleseize. Dat hat gelyk it sein west om mei tige opfallende  fytsen  nei Easterein te kommen, sadat meinimmen gelyk opfalt.
Wa kin net de giele fyts fan Gerrit, de mountainbike fan Wichard, de lisfyts fan Aant, de plysjefyts fan Stoffel en de ûnsichtbere fyts fan Anne Brouwer.
Sûnt koart is der in nij eksimplaar by: de kroechfyts fan Ype. Wurdt allinne brûkt foar ritsjes nei de Tsjerne(om te bestjoeren) en de Skoalleseize (om te fuotbaljen)