SDS League: Haantje de voorste pakt wykpriis.

Wepperkes -tiisdei-
21 maart 2005
Wepperkes -woansdei-
22 maart 2005

Der liket dizze edysje neat ûnfoarsisber as de SDS League. Wêr ’t Haantje de voorste(FdH) begûn as nûmer lêst pakke sy 4 wiken letter de wykpriis. Sy geane hjirmei fan it 64e nei it 24e plak(!?).

De Haan lit wer fan him heare.

Iced Earth United(RJ) nimt de kopposysje oer fan Sibe’s Sjokkers(SdS).

It wurdt dringen boppe-yn mei de Skrokkers. No ’t der net aaisike wurde mei sil it wol rêstich wêze op it Skrok en kinne de minsken dy ’t dêr wenje hun hielendal konsintrearje op de SDS League. Alle 3 Skrokkers steane yn de top 6. Sibe’s Sjokkers(SdS) steit 2e, buorman Skrok 11(JdB) stiet no 3e en syn soan Schj(n)appie(IdB) stiet 6e.

Durk Okkema hat syn sinnen hielendal op syn eigen fuotbaljen setten en lit de SDS League foar wat it is. Wy betreure dit mar hawwe begrip foar syn sitewaasje. Hy sakket fan 6 nei 35(?!).

OKB fan SS is wer hurd op reis nei syn fertroulike stekkie (it lêste plak). Dizze wike sakket hy fan 36 nei 54.

Mei dizze klompen oan sil SS net hurd wer omheech komme.

Groeten, Willem.

Hjir kinne jimme de nije stân besjen:
wike 5