Evenementen in december 2022

Wepperkes (freedtemiddei)
10 september 2004
Utslaggen 11 septimber
11 september 2004

Wat soe Willem hjir tinke?

“Kom mar op Jeu, ik moat hjirwei, die lange broek is my fierstene waarm!”(Sjoerd van Beem)
Wat tinke jimme wêr as Willem oan tinkt? En wêr soe Jeu Sprengers eins oan tinke? Mail jimme reaksjes nei
info@vv-sds.nl.

Opstelling SDS 1?
Ik wil graag ff reageren op de opstelling van Wichard Deinum. Wichard heeft de opstelling alweer in zijn hoofd, maar gelukkig is hij de trainer niet. De opstelling is nog niet officeel gegeven, hij heeft alleen aangegeven wie er mee gaan. Toch zou het zo kunnen zijn dat Wicky tijdens de warming up lopend naast de aanvoerder, of na de training in druk overleg met de trainer, meer heeft gehoord…

groeten van jacob-klaas
p.s. ik hoop dat dit ook even op de site word gezet willem en die opstelling ken der wel af…..”
Bij dizze hawwe wy Jacob Klaas syn reaksje op it net setten. Wy witte no net wa as de wierheid sprekt. Wy sjogge it fanmiddei wol.

Opstelling SDS 2
Mocht Wichard Deinum al gelyk hawwe dan moat dit sa ûngefear de seleksje wêze foar SDS 2. Foar inkelde spilers kin it ek wolris in frije sneon wurde. De seleksje is aardich breed en SDS 3 hoecht net. Jos hat al oanjoen graach mei syn faam de stêd yn te wollen.
SDS 2: Tseard, Henk, Jeroen, Harm-Auke, Auke, Gerrit, Arnold,  Pieter, Syb, Frank, Gerrit, Jappie of Remco, Dennis, Skelte, Jos, Stefan, Ruurd en Willem.
Dit binne 19 man. Waard der ôffallen binne is ús net bekend.

Wêr is Lieuwe?
De hearen fan SDS 3 binne tige benijd wêr as Bruggie / The Bridge(Liuwe van der Brug) úthinget. Hy is foarrich seizoen krekt foar it ein utnaait nei Australie. Wit ien hjir wat fan mail it dan efkes nei ús(
info@vv-sds.nl).

Taktyk ’t Fean ’58
SDS spilet hjoed út tsjin ’t Fean ’58. Op de webside fan dizze klup(
www.fean58.nl) koenen wy alfêst lêze wat hun taktyk hjoed wêze sil:
“Zaterdag wordt er gespeeld tegen een hele moeilijke tegenstander ,SDS, ze staan al jaren bekend als super verdedigend en counterend, WELNU , als ik het goed begrepen heb wil het fean58 meer druk naar voren enz, nou , dus even niet, bestrijd ze met eigen middelen , heb geduld ,(wij hebben Albert voor de counter) dit is de manier om op een geduldige manier 3 punten binnen te halen . en zo is het”(Uit het gastenboek van ’t Fean ’58)
Hâldt dus Albert Riemersma yn ‘e gaten(gjin nijs) en spylje super-oanfallend want wy hoege der net trots op te wêzen as super-ferdedigend bekent te stean.

Net ferjitte
Graach hjoed jim team foar de SDS-League ynleverje by Aant, Willem of Roel. Jimme meie him ek maile nei
SDSLeague@vv-sds.nl. Wol dwaan!

Klear!
It hat aardich wat wurk west, mar alle yndielings fan ‘e junioaren en pupillen stean no ek op ús webside. Der moatte no allinne noch nije foto’s by. Ik hoopje dat jim dit wykein wat sjitte wolle en my dy maile op
info@vv-sds.nl.