Wepperkes -sneon-

Programma en ôflast 2 desimber
2 december 2006
Wepperkes -snein-
2 december 2006

Oflast
Sa’t jim sjen koene is alles ôflast yn Easterein. Dat is spitich want dan misse wij ús loopke. Miskien dat wij wat tips krije kinne fan goeie alternativen. Soe kaarten ek wat wêze?

SDS 2 gelyk op Urk
Urk 4-SDS 2 gie fannemiddei wol troch. Fan Dirk de Jong krigen wij krekt in koart ferslach:
Ik kom krekt út it wiete urk (ek der reinde it) mar gjin goals. It waard 0-1 troch Jan-Simon, op oanjaan út in corner fan Jehannes Tichelman.
Yn de 2e helte wie Urk de bettere ploeg, mar scoorde mar 1 keer.
M
arten rêde it 2 tot 3 a 4 keer ta fan it verlies.
It bleaun dus op in reinich Urk 1-1

Min
Sa seach it strafskopgebied fan it hoofdfjild derút fanmiddei:

Foto Henk Bootsma

Jammer!
He Willem/Aant,
Jammer dat de kantinee hjoed ticht is, want it wie ferlinne wike krekt sa gesellig.
Sjuch mar nei de foto.
Sa at it no stiet mutte we noch nei Urk, dus sil my efkes foarbereide.
Groetnis, Feite

Sels de loftgitaren kamen út de kast….

Alternatief
5 Spilers van A1 sille vanmiddie op manne dei, ffkes gezellig bowlen ien de Stolp.
Groeten Steffen


Kuorkebalje
No’t it fuotbaljen der net is yn Easterein, kinne jim de eagen ris rjochtsje op oare sporten. Sa as it kuorkebaljen. Wij hawwe al efkes praten mei mister kuorkebal Age Eringa (Gelf) mar hij moast ús teloarstelle. Spannum 1 moat hjoed út. It soe bêst sa wêze kinne dat WWV/Keuningbouw fannemiddei om in oere as 2 wol thús spylje moat yn de sporthal yn Easterein.

“Thor-effect”

Na het vertrek van Marcel Veenstra(Veffer) als keeper van de C1 zaten wij zonder goalie. Spontaan kwam de oplossing vanuit de spelersgroep, en vroeg Christiaan Gaastra of hij Thor de Ruiter mocht vragen of hij bij ons wilde keepen. Vragen kan geen kwaad, en Thor was heel opgetogen dat hij als keeper aan het werk kon in de C1. Thor tot nu toe spelend bij de B2 kan na snel handelen van de JC en de TC en met een prettig en goed overleg met de leiders/trainers van beide teams direct zaterdag al aan de bak in de wedstrijd tegen geel-wit. We rekenen zaterdag op het “Thor-effect”, en wie weet zorgt de C1 voor een “stuntje” tegen de amelanders. (uit werd immers 1-10 verloren). 
Groetjes, Andre.
Jammer genoch hawwe wy trochdat alles oflast waard net sjen kinnen as der echt sprake wie fan in “Thor-effect”. Hy mei it no folgende wike tsjin RoodGeel C2 sjen litte.


Stoffel
No ´t it fuotbaljen fannemiddei net troch giet hawwe wy wol in idee wer´t Stoffel hinne sil(klik hjir).

Arie Guittarbokaal
Yn de Sudwesthoeke is al moai wat jierren de Arie Guitarbokaal de ultime priis foar de sportyfste ploech fan de súdwesthoeke. De prizen oer ferline jier binne krekt lyn útrikt. SDS einige op plak 6.
Foar de Arie Guittarbokaal wurdt striden troch allinne de gruttere klupt yn dizze regio.

1 Bolswardia          5,46
2 Workum          7,18
3 Balk         10,51
4 W.Z.S.         11,07
5 Sc. Joure         11,12
6 Y.V.C.         11,71
7 S.D.S.         13,46
8 N.O.K.         19,40
9 C.V.V.O.         21,33
10 O.N. Sneek         28,72
11 L.S.C. 1890         29,64
12 Sneek         29,96

Opfallend is dat de trije klups út Snits ûnderoan steane.

Anekdoates Arie Guittart
Hat der ien noch in moaie anekdoate oer Arie Guittart, mail it dan nei DeTreffer@vv-sds.nl.

Auke Boot beker
Foar de lytsere klups is der ek in beker. De Auke Boot beker.
Hjir einige de Wâlde op 1 en hiel opfallend (of net) einigen twa Snitser klups op de lêste plakjes.

1 De Walde          4,93
2 Renado          7,80
3 Scharnegoutum         13,08
4 E.B.C.         13,25
5 Makkum         14,11
6 Arum         14,93
7 Woudsend         14,93
8 Oeverzwaluwen         15,58
9 Heeg         15,77
10 Oudega         16,16
11 V.V.I.         16,38
12 Sleat         18,93
13 Mulier         19,33
14 H.J.S.C.         21,54
15 Q.V.C.         25,77
16 Lemmer         26,83
17 T.O.P. ’63         28,08
18 Nijland         30,77
19 Blauwhuis         31,16
20 Bakhuizen         34,88
21 C.A.B.         34,95
22 Langweer         38,21
23 R.E.S.         40,58
24 Hielpen         42,32
25 Black Boys         82,93
26 W.P.B.         88,21

Hawwe jim dus wat tips of oar nijs mail it ús op dizze adressen!