Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
23 december 2005
Krystwepperkes
24 december 2005

Krysttoernoai Frentsjer
SDS hat juster goeie saken dien op it krysttoernoai fan Frentsjer. Fan de 5 wedstriden wûnen sy der 4 en spilen sy ien lyk. Twadde krystdei wurde de rest fan de wedstriden spile. SDS moat dan om 10.00 los.

Kryststjer
Dirk-Yde Sjaarda hie juster wat pech. Hy hie syn mobyltsje foar it fuotbaljen yn de tas dien en helle him der nei 3 wedstriden wer út. De tillefoan wie al hielendal yn krystsferen. It hie in grutte kryststjer yn ’t raamke.

Aktiviteiten

Afgelopen zaterdag zijn wij als activiteitencommissie voor de 2e keer bijeen geweest. 

Hierbij zijn een aantal activiteiten de revue gepasseerd.


Snertloop op 7 januari 2006
Deze wordt door de activiteitencommissie georganiseerd.

Deze snertloop wordt georganiseerd voor de seniorleden en A-junioren. Er bestaat de mogelijkheid om te kiezen uit twee parkoersen. Er kan een parkoers van ca. 4 km. of een parkoers van ca. 8 km. worden gelopen. De start van de 8 km. is om 14.00 uur en de start van de 4 km. is 14.05. Voor de deelnemers aan de loop bestaat de mogelijkheid om na afloop te douchen in de kleedboxen en vervolgens is er voor elke deelnemer een heerlijke kop snert.  

Aansluitend op de snertloop is er de nieuwjaarsreceptie van SDS met de finale van de kennisquiz.


Spelavond

Het is onze bedoeling een spelavond te organiseren op vrijdagavond 24 februari 2006. Hierbij wordt gedacht aan een klaverjaswedstrijd aangevuld met nog 1 of 2 andere spelen waarbij gedacht wordt aan het spel de kolonisten van Cathan. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

 

Busreis
Onderzocht zal worden of er voldoende belangstelling is om met de eerste selectie een busreis te organiseren voor de competitiewedstrijd tegen Holwierde op zaterdag 22 april 2006.


Muziek
Als laatste activiteit, wanneer degradatie van zowel het eerste als het tweede elftal is afgewend,  zijn wij voornemens om op de laatste competitiedag, welke gepland staat voor 6 mei, een stukje muziek te regelen vanaf ca, 16.30 uur.  

 

De activiteiten commissie,
Geert, Gatske, Annie, Eke, Klaas en Oebele.


Efkes foarstelle (1)
Jan en Sjoerd dat is hast in begrip yn dizze kontrijen. Se dogge in protte dingen it selde en meielkoar.

* Se wiene beide keeper yn de jeugd bij SDS
* Se fuotbalje beide bij
SDS 3
* Se leare beide foar skoalmaster
* Se wurkje beide yn
Jimbar yn Wommels
* Se hawwe it hiel goed foar mei
sc Heerenveen
* Se liftsje al jierren meielkoar (sûnder in protte sukses)
Der is yn alle gefallen wol in ferskil: Jan wurdt heit en foar sa fier wij witte Sjoerd noch net.
Harren motto is:


De taal 
De lifters, dy’t 1 jannewaris nei Poalen geane, binne dizze dagen drok dwaande oan Poalsk te learen.Want it skynt echt in probleem te wêzen mei de taal dêr want de Poalen kinne allinne mar Poalsk.
Wij hawwe foar harren fansels wol in pear leuke tips, want Tjerk van der Pol brocht ús de taalgids Ned-Poalsk.

At de teams yn Poalen lâns dyk stean dan kinne se it bêste mar begjinne mei: Dzien dobry (goeiendei) . Hoewol Hoi it ek altiten goed docht neffens ús.

Je soen dan it beste freegje kinne:  Gdizie panjedzie? Want dan begripe de Poalen dat je freegje wêr’t geane jo hinne.

Liket it jim wat ta, dan adfiseare wij om te sizzen:  Czy moge sie zpanem zabrac? Want dat betsjut : “mei ik mei jo meiride?”
At je dan ien kear yn
dy supersnelle auto sitte dan begjinne je fansels mei te sizzen:  Piekny samochoed, wat safolle betsjut as “moaie auto”.

Om it petear dan wat op gong te krijen en te holden dat kinne je it beste freegje: Czy ma pan jakies hobby? Grutte kâns dat hij dan de hiele reis ferteld oer syn hobby en kin it in aardich spultsje wêze mei de liftpartner om der efter te kommen wat er no krekt bedoelt.

En at je dan sa no en dan ris przyjemny sizze, dan is dat foar de sjoffeur wierskynlik in oanmoediging om troch te fertellen, want dat betsjut leuk

Hawwe jim noch nijs? Mail it nei
info@vv-sds.nl!