Wepperkes -sneon-

SDS League: November Rain pakt de kopposysje!
21 mei 2005
Utslaggen sneon 21 maaie
21 mei 2005

Wat te dwaan hjoed?(3)
Nei oanlieding fan ús tips oer wat te dwaan hjoed krigen wy fan Jurriaan Harkema út Spannum ek in tip:

Nog even een aanvulling op wat te doen op zaterdag.
Zaterdag 14.00 laatste wedstijd van dit seisoen van KV Spannum. Ze werden vorige week zonder te spelen voor het tweede jaar achter elkaar kampioen.

Wat te dwaan hjoed?(3)
Ek út Easterein krigen wy noch in tip:
Foar de fuotballende keatsers…..of keatsleafhwawwer…of frijwilligers….
Efkes op besite by de keatsferiening Easterein by de keatswedstriid fan de skoaljonges (ofdieling en t.i.l.) op 21 maaie.
En fansels kinne we altiid noch wol karmasters as oare help bruke….
groet,
Klaas Pompstra.

Appelmoes…………..
Miskien hawwe jim dit filmke al sjoen op de webside fan sabetocht. Foar wa as it noch net sjoen hat is hjir in filmke mei de 2 Brazilianen fan PSV, Alex en Gomes. Tige de muoite wurdich(klik hjir).

Twatalich
No ’t wy mei BCV folgend seizoen wierskynlik 1 fan de 2 Fryske ploegen binne sil eltsenien der net sa wiis mei wêze dat wy in Frysktalige webside hawwe. De webmaster fan ONT, Sjouke Walinga, kaam dan ek al mei de folgende fraach:
Krijgen we, nu jullie in de 1e klasse komen met weinig Friese ploegen, straks een tweetalige SDS site met een
 en een 
om de taal te kiezen (ha, ha)
Wy sille it der tongersdei oer hawwe by de folgende Trefferfergadering.
 
De nije Treffer
Stikken foar de nije Treffer moatte binnen wêze foar kommende tiisdei. Hawwe je noch wat, mail it dan nei DeTreffer@vv-sds.nlMiskien letter mear.