Wepperkes -sneon-

Wepperkes -freed-
13 mei 2005
Byldferslach SDS 1
14 mei 2005

De earste utslaggen

SDS 2 – Olde Veste’54 d 2 1-6
SDS 4 – Beetgum 2 1-1
SDS A1 – GAVC A1 1-3
SDS C2 – CVVO C3
SDS E1 – JV Bolsward E1
SDS E3 – Heerenveense Bo E4 3-4
SDS F2 – Frisia F5 1-4
SDS F4 – Robur F1
SDS F5 – Sneek F7
IJVC C1 – SDS C1
ONT 1 – SDS 1 0-3!!!!!
Mulier 2 – SDS 3 0-1
Balk 4 – SDS 5 6-1
JV Bolsward B2 – SDS B2
Zeerobben C2 – SDS C1
Veenwouden SC C2 – SDS C3
QVC D1 – SDS D1
QVC E2 – SDS E2
Oeverzwaluwen E2 – SDS E4 2-6
AVC F1 – SDS F1
LSC 1890 F3 – SDS F3

Feest!!!
SDS 1 is kampioen! Sy wûnen yn De Pein mei 3-0 fan ONT. De doelpunten waarden makke troch hendrik, Robert en in ONT’er. Om in oer as 6  dan begjint de rydtoer mei de seleksje by de KMA yn Wommels. Nei in koarte rit troch Wommels, sil it korps yn Easterein de kampioen opwachtsje. Nei in rit troch Easterein giet it op nei de kantine.

Op de bank
Ype Tiemersma docht er fan alles oan om Gearard Posthumus foarby te gean yn it doelpunten klassemint. Goeie kontakten mei Klaas Okkema betsjutte dat hy op de bank mocht by SDS 2. Want je witte mar nea, dat er in kanske komt op in doelpunt.

 
Ek sweager Tjeerd liet it keatsen gewurde foar in plakje op de bank. Jelmer Posthumus fan B1 hope ek op in ynfalbeurt.

Easterein 2 de priis op Jong Nederlân
Pytrik Hiemstra, Dirk Yde Sjaarda en Marten Faber hawwe de 2de priis wûn. Wytmarsum hie de earste.

Moarn nei it feest binne der fêst mear wepperkes.