Wepperkes -sneon-

Utslaggen sneon 16 april
16 april 2005
Wepperkes -snein-
16 april 2005

Foardat it sneontejûn 7 oere is, is der al wer hiel wat bard. In oerjoch fan wa’t wat docht.

Der wurdt traind……..op tongersdeitejûn

…….Wouter Hylkema en Pieter Groenveld

Der wurdt op freedtejûn in sleuf groeven ……. 

………troch in protte frijwilligers en in kraan

Der  wurdt op freed stikem noch efkes traind……

……Johan (leit op ‘e grûn) Henk, Mark, Gerlof Jan en Kees

Sneontemoarn binne der heiten en memmen …..

… Jan Weijer dy’t F3 oanmoedigt

Der binne tsjinstanners …….

……….F3 tsjin QVC út Starum

Der wurdt haksele…….

…troch frijwilligers fan it Dophok.

Der falle spaanders……

……..yn de wiisfinger fan Klaas Overal (6 krammen )

…der wurdt skreaun op it sikretriaat


……..Willem, Tamme en in lieder fan Frjentsjer E3

Der wurdt skoord……….

Willem Veenstra fan SDS5 wie mei twa doelpunten de topskoorder fan de dei

Der wurdt socht………….

…………om Damwâlde

Der wurdt útladen……….

 
…..de twa trouste supporters fan SDS Oebele de Boer en Minne Zijlstra.

Der wurdt neitocht………

……..Klaas Dijkstra, trainer fan SDS

Der wurdt belle……….

……..Marcel Frankena, de nije trainer fan SDS

Der wurde duels útfochten……..
 
……..Tsjeard Halbersma, dy it prima die as rjochtsback

Der wurde in frije trapen nommen……..

……. troch Floris Hiemstra bygelyks

Der is in inkele kâns……

……in skerpe korner fan Harm 

Der wurdt neipraten mei de parse……

….Gert Jan Hiemstra, dy’t in nacht earder heit wurden wie.