Wepperkes -sneon-

Seleksjes SDS 1,2,3,4 en 5.
3 december 2004
Sneon 4 desimber
4 december 2004

SDS 1 ûnderút!
SDS hat fanmiddei mei 3-2 ferlern yn en fan Hurdegaryp. Opmerklik by dizze wedstriid wie de reade kaart foar ynfaltrainer Klaas Okkema. 
Letter mear oer dizze wedstriid. Broekster Boys is no koprinner. SDS stiet 2e mei noch 3 ploegen. Opmerklik wie it ferlies fan Nijlân. Sy ferlearen thús mei 6-1(!!) fan Waterpoort Boys.

SDS 2 pakt punt 
SDS 2 hat yn Ljouwert mei 1-1 lykspile tsjin de Leeuwarder Zwaluwen. SDS 2 spile knap, mar koe wol tefreden wêze mei in puntsje. Jeroen Brouwer skoorde foar SDS 2. SDS 2 stiet no op it 2e plak tegeare mei VV De Weide 2.

De fjilden binne goed
Yn Easterein binne fanmoarn de fjilden goedkeurd foar de 5 thúswedstriden fan 
F3, C1, B1 en A1 en het 4e elftal. Douwe Reitsma meldt dit ús namens de Skoalleseize.

SDS 3 giet net troch.
De wedstriid SDS 3 – ONS 3 giet net troch. Yn hiel Snits binne gjin 11 spilers te finen dy’t it oandoare tsjin dizze prima draaiende ploech oan te treden.

Lyckle Bleekveld siik
Trainer Lyckle Bleekveld sil hjoed net op de bank sitte by Hurdegaryp-SDS. De trainer út Dronryp is de hiele wike al siik en is noch altiten net better. Wy winskje Lyckle btterskip.

Drokke dei foar Klaas Okkema
As ferfanger fan Lyckle Bleekveld sit Klaas Okkema, trainer/coach fan SDS 2 hjoed op de bank. Omdat syn eigen ploech om 12 oere yn Ljouwert fuotballet, kin hy ek dy trije punten noch efkes meipakke.

Fernielings
Helaas is het weer zo ver, er hebben afgelopen week weer vernielingen in de kleedboxen te Oosterend plaatsgevonden.
Er is een spiegel met geweld van de muur getrokken en tevens is er weer een vloerwisser vernield. Dit alles is waarschijnlijk op woensdagmiddag gebeurt door trainende jeugdleden. DIT KAN DUS ABSOLUUT NIET. Het gevolg hiervan is dat onze vrijwilligers er over denken om de boxen niet meer schoon te maken en dit over te laten aan de trainende ploeg. Verder zullen door de Stichting Skoalleseize alle kosten van de vernielingen bij de daders worden verhaald en indien dit niet mogelijk is bij de van de boxen gebruikmakende vereniging worden verhaald.
Verder wordt er aan gedacht om de boxen voor bepaalde trainingen te sluiten en dat men thuis maar gaat omkleden en douchen.
Namens Stichting Skoalleseize
Abe-Jan Stegenga