Seleksjes SDS 1,2,3,4 en 5.

Wepperkes -freed –
3 december 2004
Wepperkes -sneon-
4 december 2004

Hjir de seleksjes foar sneon. De trainer fan SDS 1, Lykle Bleekveld, is siik en sil sneon net coache. Klaas Okkema nimt it fan him oer neidat hy SDS 2 coacht hat.

SDS 3 is ôflast om ’t ONS 3 te min man hat.

Ruurd Boorsma mei sneon sawol mei SDS 1 as 2 mei. Klaas Visser makket syn rentree by SDS 2.

Earste: Marten, Kees, Feite, Tseard, Gert-Jan, Tsjipke, Harm, Dirk-Yde, Hendrik, Robert, Wichard, Mark, Floris en Ruurd.

Twadde: Remco, Jan-Simon, Stefan, Skelte, Henk, Jeroen, Auke, Frank, Harm-Auke, Anne, Ruurd, Arnold, Klaas Visser en Jan Stenekes.

Tredde: Jappie, Wouter, Jentje, Sjoerd, Ronny, Jeroen, Anco, Gerlof, Jan, Robert, Dennis, Jacob-Sjirk, Pieter en Lieuwe(?).
 
Fjirde: Jaap, Jelle, Eddy, Rinse, Ids, Bertus, Tseard, Sipke, Aant, Willem, Folkert-Rients en Stoffel.
 
Fiifde: Evert, Rudy, Piet, Paulus, Gerlof-Jan, Tjalling, Bas W., Bas H., Gearard, Jehannes, Pieter-Liuwe, Pieter en Willem Veenstra.
 
Wa binne der net?
Lykle Bleekveld: Net fit
Jacob Klaas: Skorst
Syb: Auto waskje
Willem W: Konten waskje
Jos Zonderland: Boevejacht
Gerrit Hingst: Gitaarfoet
Gerrit T.: Winterteanen
Dennis D.: Kraanearm
Marco H: Hûs bouwe foar syn broer
Roel: Lêst fan ‘e poat
Jacob: Hûnekeuring
Ype B: Sinterklaasje
Ype T: Kninefoer ferkeapje
Klaas M: Te winkeljen
Geert Poeze: Lit tattoo sette
Dirk de Jong: Ferwurket syn teloarstelling oer syn rissultaat yn de Kenniskwis