Wepperkes snein 6-1

Wepperkes -sneon-
4 januari 2008
Nijjierspraatsje
6 januari 2008

Traine
SDS 2 is it earste team wat fan ‘e wike alwer traine sil. Sy traine tiisdei om 20.00 en tongersdei om 19.00.

Traine (2)
De jeugd giet dizze wike ek wer trainen yn de seal.

DAG T DATUM TIJD TRAINERS  
Ma E1 7-jan 16.00 u Jildert Hijlkema 332554
Ma E2 7-jan 17.00 u Bauke Dijkstra 331600
Do C1 10-jan 17.00 u Andre Vink 333134
Vrij B1 11-jan 17.00 u Klaas Pompstra 331789

Snertrin
Mark Postma wie juster de snelste mei de snertrin. De rest fan de útslach komt hjoed of moarn.

Nijjiersresepsje
De nijjiersresepesje like juster aardich slagge. Der wienen in soad SDS’ers. Douwe Dirk Reitsma die noch efkes in praatsje. Syn praatsje komt hjir hjoed of moarn op de webside.

Jammer Enne
De SDS-froulju hawwe it juster wûn fan Enne:
Enne hie ús dochs wol erch leech ynskatten… Jammer Enne, dat wy dy foar bliuwden!
Jildou, Myriam, Geeske, Jitske, Sietske en Tryntsje

Goed fout
De eindstand fan de eredivisie is dreech om te rieden. Wêr ’t Cambuur eindigd fine de measten makliker:
Hallo,
CAMBUUR wordt kampioen als je de lijst over de kop doet.
Daan Boersma

Lifters werom

Sneontemiddei binne de lifters wer op harren thúsbasis oankommen. Jimbar, troch Omrop fryslân soms útsprutsen as Tsjimbaar. SDS 2 spiler Vladimir Rispens wie dêrmei krekt te let foar de snertrin. Wa’t it slot noch lêze wol kin
hjir sjen.

Einstân
Wat wurdt de einstân fan de eredivisie? It kin alle kanten noch út. Wy wolle jim freegje om foar 12 jannewaris jim einstân te mailen. Oan it ein fan de kompetysje sjogge wy wa ’t it meast gelyk krigen hat. Wy hawwe dan fêst in pryske foar hannen.
Foar de wissichheid dogge wy der 2 bonusfragen by:

  Einstân eredivisie 2007-2008
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
Bonusfragen:
*Wa wurdt topskoorder fan de eredivisie?

*Op welk plak eindigt SC Cambuur yn de Earste Divisie? 

Mail jim foarspelling foar sneon 12 jannewaris nei
info@vv-sds.nl!
Wy hawwe ynmiddels al in pear eindstanden binnen, mar de goeie sit der noch net by.