Wepperkes -snein-

Wepperkes -sneon-
24 februari 2007
Wepperkes -moandei-
25 februari 2007

Echte fans….

Kijk, je hebt fans en Fàns.
Frank (F1) en Piter (F3) zijn Fàns. Die praten in 2026, als Alex, dan trainer van Brazilië, de WK wint, nog over die fantastische kopbal waarmee Alex, het altijd lastige, FC Groningen verschalkte in de 85e minuut in die (“miezerige”) wedstrijd op 24 februari 2007.
Als heiten heb je daar natuurlijk wel wat rijuren, verplicht bezoek aan de “Maccie D” en een, door een overactieve, naar de zaterdagavonduren 22.45uur!!!!) verbannen, matennaaiende wetsdienaar met een hand-held flitspaal vastgelegde, bekeuring voor over………  
Tjerk van der Pol

Eric Braamhaar
Fan ‘e wike waard der in soad praten oer skiedsrjochter Eric Braamhaar en wol hjirom(klik hjir). Fan ‘e wike sille wy mear oandacht oan him bestede. Hâld hjirfoar de webside goed yn ‘e gaten.
 
Sulveren fluit
Douwe Reitsma hat krekt lyn de sulveren fluit krigen. Dat krige hij omdat hij 12 1/2 jier fluite hie.
Op de fraach wat hij dêr allegear foar dien hat krigen wij in pear reaksjes.
Sa tocht Stoffel Bouma dat hij 500 giele kaarten jûn hat, 25 kear read en 40 gehakballen iten hat.(dat lêste hinget neffens him wol ôf fan it oantal thúsoerwinningen).
Johan de Graaf hat de fraach noch wat grutter makke. Hij komt mei in hiele soad sifers:
Douwe Durk zijn carriere een beetje nagegaan, zijn het er precies 369 3/4 wedstrijd, eentje vroegtijdig gestaakt.
In totaal 289 gele kaarten en 92 rode. Met de gehaktballen heb ik wat meer moeite, maar ik denk 34,75 kilo gehakt, wat neerkomt op 278 ballen. Verder weet ik nog te melden dat er 862 keer in de wedstrijden is gescoord en dat DD er 72 heeft afgekeurd, waarvan het 11x niet terecht was (dit bleek later door de herhaling, meestal in de kantine). Hij 4129 keer gefloten heeft voor buitenspel en 305x een vlagsignaal genegeerd.
Waar kan ik mijn prijs afhalen???
 
De goeie sifers komme yn de folgende Treffer te stean.

Frouljustrainen
Wolsto miskien ek op fuotbal mar wolst earst ris sjen of it leuk is? Elke tiisdei om 18.00 oere traine de froulju fan SDS. Kom gerust langs om in proeftraining mei te dwaan.

Kaart frege….
Moandeitejûn spilet Jong Heerenveen tsjin Jong Ajax. Dy wedstryd is útferkocht. Dat is oan de iene kant moai.
Oan de oare kant is it net moai at je der graach hinne wolle en gjin kaart hawwe. Dêrom in oprop fan Nanny Okkema. Sij freget har ôf at ek noch immen in kaart oer hat. Dan soe sij dy graach ha wolle. 
17.00 oere: Nannie mailt dat sy de kaarten binnen hat.
Wat in orop op de webside al net dwaan kin.

 
Doelpuntenmakkers
Wij wolle de topskoorderslist graach op meitsje, mar misse de doelpuntenmakkers fan SDS 6 noch fan de wedstryd tsjin VOG. Graach nei
dit adres maile.
Underwilens hat Rinse Joustra ús maild dat Bas de Haan, Harm Auke Dijkstra en Willem Veenstra skoord hawwe. Willem wie de grutte man want hij hie ek noch twa assisten.
 
Letter hjoed mear!