Wepperkes -moandei-

Utnoeging foar jeugdspilers
4 februari 2006
Wepperkes -tiisdei-
6 februari 2006

De groetnis fanôf……?.
Foarige wike krigen wy in kaartsje fan inkelde SDS ‘ers dy ’t op fakansje west binne:

Lieve SDSers
Bij dezen even een kaartje vanuit een nog onbekend eiland. We zouden dit weekend even naar centerparcs toe. Maar door de slechte weersomstandigheden zijn we ergens anders terecht gekomen. Hoe?? Dat weten we zelf ook nog niet precies. Maar waarschijnlijk zijn we met de wind mee gezwiept en hier terecht gekomen. Zoals jullie kunnen zien hebben wij het er niet minder
gezellig om. Het weer is fantastisch. Het water helder blauw ( wel koud trouwens) En de biertjes gaan er in als ketelapper!!
Tot snel!!
Groetjes
Jentsje ( stofwolk )
Hendrik ( henkie cola )
Pieter (hongaar )
Christian ( tuno )
Syb ( seriewerk )
Hampie ( tilly,hampie,hampie spaarpot)
Gerard ( knutsel )

Amateurvoetbalspel
No ’t al it amateurfuotbaljen net trochgie it wykein koenen der ek gjin punten fertsjinne wurde yn it amateurvoetbalspel fan de Wijd en Zijd. Klik hjir(regio Wijd en Zijd) om te sjen wat de foarspellingen wienen foar it ôfrûne wykein.

Nije lisfyts
Aant hat sneon in nije lisfyts kocht. Hy woe graach ien wêr ’t je moai ticht by de grûn sitte. Dan fal je ek wat minder hurd. Dizze fyts wie dus gjin opsje:


Fideo’s
It is no ek mooglik om filmkes op ús webside te setten. Wy plaatse se dan by Google en se binne te sjen fia de SDS-side. It liket ús leuk om filmkes op de webside te setten oer SDS’ers. Klik hjir om te sjen hoe ’t dit der dan ûngefear út komt te sjen.
P.s. It kin efkes duorje want dit filmke is sa ’n 18 Mb.

Fred mei Liverpool spiler yn fleantúch.
It binne allegear ferhalen fan Fred. Foar de wedstryd foar de tillefysje en nei de tiid mei in Liverppol spiler werom nei Nederlân. Lês it hjir.

SDS’ers derop út
De folgende SDS’ers dy ’t yn ‘e rubryk “SDS’ers derop út” komme binne ek al bekend. Jan Simon Jelsma, Marco Hoekstra, Robert Hoekstra en Durk Okkema binne ek oanstutsen troch it Liverpool-firus en geane mei de Peaske-dagen nei Liverpool-Fulham. 

Letter mear!