Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
12 juni 2005
Wepperkes -tiisdei-
14 juni 2005

Adres
Willem en Richt ite sûnt hjoed wer gewoan jirpels mei beantsjes ynstee fan Mousaka en Kofta. Derom kin it nijs ek wer gewoan nei
info@vv-sds.nl

Yndieling
Net allinne de yndieling fan SDS 1 fjild is bekind, ek de yndieling fan de Futsalploegen  1 en 2 foar takem jier binne bekind.

Vereniging
Avanti 2
Ens 1
Exstador 1
FFS 1
Futsal Club Leeuward 2
Golden Oldies 1
Heerenveen 2
Leeuwarden 1
Old Forward 1
SDS 1
Urk zvv 2
ZVF 1


Vereniging
Flevo Boys 1
Genemuiden SC 1
Haskerland 1
Heerenveen 3
Old Forward 2
Renado 1
SDS 2
SVM 1
Workum 2
WZS 1
ZVH 1
ZVVS 2

Alde doaze
Yn dizze “sloppe tiid”hawwe wy wat mear tiid foar âlde bylden. yn 1959 wie Willem Agema as keeper yn aksje.Kransen klassemint
Sa’t it no liket is de gevel fan it hûs fan Bertus Bootsma oan de Roede de koprinner yn it klassemint. Hy skynt 7 kransen hingje te hawwen. Dat is ien mear as Martine en Albert Tiemersma oan de Hofkamp. Fieders binne der noch gjin meldingen fan 5 of mear krânsen.
Pieter Groenveld lit al witte der oan te kommen. Hy stiet ynmiddels op 4 krânsen en docht der alles oan om kommende freed frij te krijen om keatse te kinnen mei de Wommelser Feesten. It sil ús benije as dy 5e krâns der foar it wykein komt.