Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
14 januari 2007
Wepperkes -tiisdei-
16 januari 2007

Midwintercup 2007
Ek yn it Frysk Deiblêd stie hjoed in wiidweidich ferslach fan de Midwintercup(klik
hjir).

Oanmelde fia de webside
It lukt op dit stuit net om je fia de webside oan te melden as nij lid fan SDS. Wy hoopje dat dit probleem gau oplost is. Wolle je ek lid fan SDS wurde dan kin je je opjaan by Koos Plantinga(klik hjir).

SDS 3 giet wer los
SDS 3 sil moarntejûn foar it earst wer traine yn 2007.

Ynhelprogramma
It earste ynhelprogramma stiet der alwer oan te kommen. Sneon 27 jannewaris moatte SDS 2, 3, A1, B1 en C1 allegear in wedstryd ynhelje(klik
hjir).

Keeperstrainer
De KNVB siket minsken dy’t meidwaan wolle oan in kursus keeperstrainer. Wolle jim dêr mear fan witte, sjoch dan hjir.

Redding fan it jier
Yn Dútslân wurdt dizze redding noch altiten sjoen as de beste redding fan 2006. Wy binne it der hielendal mei iens(klik hjir).

Harsens derby(50)!
Dizze is spesjaal foar de froulju(klik
hjir).