Evenementen in november 2022

Wepperkes -snein-
9 december 2006
SDS 3 op stap
11 december 2006

Maile
As jimme wat foar de webside hawwe mail it dan nei Aant
. De oare eameladressen wurkje op it stuit net goed.

Sealtraine
De kommende 2 wiken wurdt der wer folop traind yn de seal troch de jeugd:

DAG TEAM DATUM TIJD TRAINERS
MAANDAG D1 11-dec 17,00UUR TSJIPKE/FREDDY
DONDERDAG C1 14-dec 17,00UUR GERT JAN/ANDRE
VRIJDAG D1 15-dec 17,00UUR TSJIPKE/FREDDY
MAANDAG D2 18-dec 17,00UUR SAMME OVERAL
DONDERDAG D1 21-dec 17,00UUR TSJIPKE/FREDDY
VRIJDAG C1 22-dec 17,00UUR GERT JAN/ANDRE


Nije foto
Sa ’t jim sjogge stiet der boppe-oan dizze side in nije foto. Ferline wike fregen wij at jim witte wa’t op dizze foto steane. Wij hawwe noch net genôch antwurden binnen. Mail it nei dit adres
.

Kwisfraachje
Foar sommige minsken (ek binnen SDS)  sil 19 july 2008 in wichtige datum wêze. Wa wit werom. Mail it antwurd nei
dit adres.

Futsal 2
SDS 2 spilet jûn de drege útwedstryd(it is ommers op moandei) tsjin ZVH. Dat binne de nummers 2 en 3 tsjinelkoar. SDS 2 hat him goed tarieden op dizze wedstryd en dit is dêrfan it rissultaat(klik
hjir).

Harsens derby(37)!!
Dizze is spesjaal foar Ype(klik
hjir).


Letter mear!