SDS 3 op stap

Wepperkes -moandei-
10 december 2006
Wepperkes – tiisdei –
11 december 2006

SDS 3 hat sneon in útstapke hân. Sy hawwe bij Jonker Sikke yn Jellum west te iten en te wille meitsjen. In byldferslach:

 
It begûn fansels lekker rêstich mei wat besteklik praat oer kij en kealtsjes.


Mar doe’t er in artyst lâns kaam dy’t sûnder mes en foarke in hite ierpel nei binne wurkje koe, rekke de sfear lekker los 


Sommigen ite krekt sa snel at se drave yn it fjild.

 
En Gerrit fertelde de oaren hiel wat geheimkes oer fan alles


Sa te sjen moasten de jonkfroulju ride…. 


En der wie ek tiid foar in famylje ûnderúske… 


en der waard betiden hiel wat ôf flústere…


Jeroen oefene alfêst efkes mei de “kampioensskaal”


en de rêstige typen dy sieten wat oan de bar te tinken oan it folgende bierke….